Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Spennende psykologstilling på ARA og Romerike fengsel!

Offentlig forvaltning

Avdeling Rus og Avhengighet (ARA) er en egen avdeling under Divisjon psykisk helsevern Akershus Universitetssykehus HF. ARA Øvre Romerike er en poliklinikk, geografisk plassert på Jessheim. Seksjonen har 13 stillinger og er tverrfaglig sammensatt med helsefaglig, psykologfaglig, sosialfaglig og kontorfaglig kompetanse, samt psykologfaglig- og medisinskfaglige spesialister.

ARA er i en spennende utvikling med et spesielt fokus på det gode, trygge behandlingsforløp. Pasientene skal oppleve å være aktivt delaktige i egne forløp, god samhandling med deres pårørende og profesjonelle hjelpere.

ARA Øvre Romerike poliklinikk utøver spesialisthelsetjenestetilbud til vårt opptaksområde og vi har ansvar for psykologtjenester ved Rusmestringsenheten, Romerike fengsel, avdeling Ullersmo. 

I den forbindelse søker vi etter psykolog som har lyst til å jobbe både i et lite fengselsteam sammensatt av erfarne kolleger fra poliklinikken, kombinert med utredning og behandling av ordinære pasientforløp ved poliklinikken på Jessheim.

Dette er en spennende, utfordrende og utviklende stilling for deg som er interessert i rus- og avhengighetsfaget. Stillingen gir nyttig og ettertraktet erfaring samt kunnskap om rus, kriminalitet og rehabilitering under og etter endt soning. 

Rusmestringsenheten er et tilbud med fokus på rehabilitering og behandling for innsatte i norske fengsler. Tilbudet omfatter innsatte som har til dels omfattende rusmiddelproblemer, ofte med psykiske lidelser og andre tilleggsutfordringer. Enheten er en viktig arena for tverrfaglig samarbeid hvor flere yrkesgrupper samhandler og bruker hverandres faglige kompetanse på en best mulig måte for den innsatte. Rusmestringsenheten i Ullersmo fengsel er tverrfaglig sammensatt av fengselsbetjenter, miljøterapeuter og psykolog, i tillegg til øvrige ressurser ved Helseavdelingen. Enheten tilbyr plasser til 12 mannlige innsatte. Enheten tilbyr gruppe- og individualbaserte tjenester og systematisk miljøarbeid, med metodikk fra kognitiv atferdsterapi som utgangspunkt. Fengselsteamets rolle vil være å gi behandling og utredning, samt å bidra til å sikre tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Arbeidet vil være fordelt med dager på Ullersmo og ved poliklinikken på Jessheim.
I denne stillingen vil du være en del av et tverrfaglig team bestående av psykologer, sosionomer, leger og sykepleiere. Det er lagt godt til rette for samarbeid og drøftinger i de enkelte pasientsaker. Du vil være en del av et inkluderende, støttende og robust arbeidsmiljø med masse humor!

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgaver ved fengselet er først og fremst:

 • Individuell oppfølging av pasienter med fokus på
  kartlegging, utredning og behandling av rus- og dobbeldiagnoseproblematikk
 • Samarbeid mellom TSB og psykisk helsevern, herunder også kommunal helse- og omsorgstjeneste i
  fengselet
 • Være delaktig i utvikling av behandlingstilbudet i samarbeid med Kriminalomsorgen
 • Deltakelse i enhetens gruppevirksomhet kan være aktuelt

Arbeidsoppgavene på poliklinikken vil bestå av:

 • Individuell oppfølging, utredning og behandling av pasienter
 • Samtaleterapi
 • Rådgiver/veileder ut til kommunene
 • Delta i intern og ekstern undervisning/veiledning
 • Delta i den faglige utviklingen ved seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra Tverrfaglig spesialisert behandling er ønskelig 
 • Erfaring fra kriminalomsorgen er ønskelig
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk, planmessig
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig
 • God relasjonskompetanse
 • Gode samarbeidsevner
 • At du ser muligheter og ikke begrensninger
 • En positiv bidragsyter i arbeidsmiljøet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stadig endring
 • Et inkluderende og humørfylt arbeidsmiljø
 • Engasjerte kollegaer i en veldrevet poliklinikk
 • Tverrfaglig jobbing med pasienten i sentrum
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Stor påvirkningskraft på egen arbeidshverdag
 • Mulighet til å bidra for videreutvikling av tjenestetilbudet på poliklinikken
 • Lønn etter overenskomst i AHUS
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud   
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag