Ledig stilling

Nesbyen kommune

Sommervikarer i Helse- og omsorg 2023

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter deg som er skoleelev/student og andre som har interesse for helse- og omsorgsarbeid, kjøkkentjeneste eller hjemmetjeneste.

Egenskaper

  • Ærlig og pålitelig
  • Glad i å samarbeide med kollegaer
  • God arbeidsmoral
  • Søkere må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig, og bør være over 18 år
  • Personlig egnethet vektlegges.

Syke- og vernepleierstudenter tilbys egen lønnsavtale.

Varierte og interessante oppgaver tilbys i følgende avdelinger:

Opplæring vil bli gitt i den aktuelle avdelingen.

Korttidsavdelingen: Er en avdeling med 10 korttidsplasser, 2 observasjonsrom og 1 palliasjonsrom. Det er blant annet fokus på rehabilitering, palliasjon og geriatri i avdelingen, og vi har et tverrfaglig miljø med sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut og lege.

Egen bolig/sykehjem: Her gis hjelp til pasienter som ikke kan bo i eget hjem. Vi har et godt faglig miljø som har fokus på den enkeltes behov. Det er 21 som bor i sykehjemmets to avdelinger.

Hjemmetjenesten: I hjemmetjenesten ytes helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand (hjemmehjelp). Her vil du få mulighet til å jobbe med dyktige kollegaer i en framtidsrettet virksomhet der blant annet velferdsteknologi innføres og hverdagsmestringstankegangen er rådende. Du vil få varierte arbeidsoppgaver med faglige utfordringer i et tverrfaglig miljø.

Tjeneste demensomsorg: Demensomsorgen driftes i 3 bokollektiv med heldøgns pleie og omsorg, totalt 27 boliger. I tillegg drifter vi daglig dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens som også er tilknyttet avdelingen. Vi har dyktige vernepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere og pleiemedarbeidere i tjenesten vår.

Miljøterapitjenesten: Vi yter helsetjenester, praktisk bistand og avlastning til mennesker med utviklingshemming, både i omsorgsboligene og til de som bor i egen, privat bolig. Avdelingen har 14 omsorgsboliger med døgnbemanning, og oppgavene her er varierte og meningsfylte.

Legekontoret: Nesbyen legekontor har 4 leger, turnuslege, sykepleiere, Kardiologisk sykepleier, Radiograf og Bioingenør. I samme bygg finner man også ambulansen stasjonert og øre-nese-hals spesialist.

Kjøkkenet: Nesbyen kommune har eget kjøkken som lager mat til beboere på ulike avdelinger og hjemmeboende. Følg Elverhoykjokken på Instagram og se noe av det kjøkkene produserer.

Psykisk helse og rusomsorg: Består av et uteteam, botiltak og dagsenter.

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. Alle som arbeider i turnus i Helse og omsorg får ett ekstra tillegg pr. arbeidet time for arbeid på kveld og helg.

Søknadsfrist: 15.05.22 (Søknader blir behandlet fortløpende)

Tiltredelse:etter avtale

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Ingeborg Helene Solheim, ingeborg.helene.solheim@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Flytte til Nesbyen? Bo i Nesbyen | Visit Nesbyen

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier - Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.