Ledig stilling

Lyngdal kommune

Sommervikarer 2024

Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er inndelt i  3 virksomheter med avdelinger både i Lyngdal, Konsmo og Byremo. Vi søker etter engasjerte sommervikarer som ønsker å jobbe i Lyngdal kommune i sommer. Virksomhetene er delt inn slik: 

    

Virksomhet for institusjons- og hjemmetjenester består av 2 institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Helsehus. Til sammen er det 9 avdelinger med døgndrift i virksomheten. Ved institusjon er langtidsavdelinger, køh, korttid- og rehab.avdeling. I tillegg er det kjøkken, vaskeri og renholdsavdeling ved begge institusjonene. Hjemmetjenester består av praktisk bistand hjemmehjelp, helsetjenester i hjemmet, dagsenter for eldre, sykepleieklinikk og hverdagsrehabilitering.  

Kontaktperson Hjemmetjenesten: Avdelingsleder Kristin Byberg, tlf: 94506039  

Kontaktperson Institusjon: Avdelingsleder Gunn Venke Lund, tlf: 92291484  

Kontaktperson Byremo omsorgssenter: Avdelingsleder Arnhild Urevatn, tlf: 95221507  

Kontaktperson Institusjon drift: Avdelingsleder Siv Jorunn Kvinlaug, tlf: 95753707  

 

Virksomhet for forebygging og livsmestringbestår av døgnenheter psykisk helse, bofellesskap for enslige mindreårige og psykisk helsetjenester og rusomsorg.  

Hovedferie: Bofellesskap uke 25-32. For bofellesskap for enslige mindreårige gjelder uke 27–32.  

Kontaktperson Rus og somatikk: Avdelingsleder Eline Sindland, tlf : 90408052  

Kontaktperson Psykisk helse og rus: Avdelingsleder Trond Pedersen, tlf: 95361344  

 

Virksomhet for habilitering består av avlastning til barn og ungdom og boligbaserte tjenester som yter bistand til mennesker med sammensatte behov, hvorav den største gruppen er personer med utviklingshemming. Hovedferie: Uke 25 – 32.   

Kontaktpersoner Habilitering: 

Avdelingsleder Geir Helge Heddeland, tlf: 91824377 

Avdelingsleder Marita Steen, tlf: 47684494  

 

Kompetanse vi søker etter:   

Sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, aktivitør, kokk, renholdere, assistenter og studenter.  

 

Bonusordning for eksterne vikarer som binder seg til å arbeide minimum 6 uker.  

Ordningen gjelder for eksterne vikarer med sykepleier, vernepleier, eller helsefagarbeider kompetanse, forutsatt at kompetansen er påkrevd i stillingen eller det er behov for denne kompetansen på avdelingen. Sykepleiere og vernepleiere har fortrinn, men legestudenter og helsefagarbeidere som kan inneha medisinansvar kommer også inn under ordningen. Det samme gjelder 2. års sykepleier/vernepleierstudenter (med godkjent medisinkompetanse) som ikke har studentstilling i kommunen.   

Gjelder ikke andre studenter.  

 

Kriterier og godtgjøring:  

  • Vikarer må inngå bindende avtale om å arbeide minimum 6 uker sammenhengende i 75 - 100 % stilling i løpet av hovedferieperioden for den enkelte enhet.   

  • Vikarer som inngår bindende avtale godtgjøres med kr 3.125 pr uke (minimum 6 uker). Maksimalt antall uker avhenger av hovedferieperioden for enheten.   

  • Utbetaling av bonus forutsetter faktisk utført arbeid i hht inngåtte avtale. Ved sykdom/annet fravær faller krav om bonus bort, dvs at utbetalingen blir redusert forholdsvis ut fra fraværets varighet. Dette gjelder ved alle typer fravær, også legemeldt   

 

I søknadsskjemaet ber vi om at alle oppgir:   

  • Ønsket arbeidssted   

  • Ønsket stillingsstørrelse   

  • Mulighet for å jobbe vakter på 12 eller 12,5 timer i ukedag og helg  

  • Dersom det er tidsrom i ferieperioden hvor en ikke har mulighet for å jobbe MÅ dette oppgis i søknaden.  

  • De som har mulighet til å jobbe tilnærmet 100% vil bli prioritert. Vi ønsker derfor at man presiserer i søknaden når man kan jobbe.   

 

Tilsetting skjer på kommunale vilkår. For hjemmesykepleien og hjemmehjelpen må søker ha sertifikat for personbil, som hjemmehjelp kan man i noen tilfeller måtte disponere privat bil.   

Politiattest må fremlegges for alle stillinger hvor det ytes helse- og omsorgstjenester.   

Kjøregodtgjørelse ytes etter off. regulativ.   

Vi oppfordrer faste og midlertidig ansatte til å søke på sommerjobb. De som ønsker oppøkning av stillingsstørrelsen sin i sommerferieperioden må sende inn elektronisk søknad.   

Søknadsfristen er 30.04.2024. Inntak av sommervikarer vil være fortløpende fram til søknadsfristen går ut.   

De som søker tidlig om sommerjobb, kan få tilbud før fristen er gått ut, det kan derfor lønne seg og søke så snart som mulig!   

Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune.