Ledig stilling

Øygarden kommune

Sjukepleiar/vernepleiar 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga:

Heimetenesta i Øygarden kommune er under kommunalsjefområde helse og velferd og er inndelt i tre geografiske soner. Som sjukepleiar/vernepleiar i heimetenesta vil ein jobbe tett på brukarane i deira heim og møte dei i ulike livssituasjonar og ulike utfordringar. I heimetenesta jobbar ein strukturert innanfor geografiske soner, i team og aleine. Vi treng deg som er ein kompetent sjukepleiar/vernepleiar som kan utføre tildelte oppgåver i brukars heim. Vi ønskjer at du er fagleg dyktig og engasjert i oppgåver som du vil møte.

Det vert no lyst ut 100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar i heimetenesta avdeling sør. 75% er fast og 25% er i timebank, kor årsturnus vert nytta. Avdelinga vår er på Skogsvåg.

Arbeidsoppgåver:
 • Sjukepleiarfaglege oppgåver knytt til pleie, behandling og miljøretta tiltak i brukars heim.
 • Primærsjukepleie
 • Aktivt bidra til å sikre individuelle, faglege og etisk forsvarlege tenester.
 • Ivareta sjukepleiarfagleg ansvar på vakt
 • Tverrfagleg samarbeid, samt samarbeid med brukar og pårørande
 • Rapportere og dokumentere i tråd med interne rutinar og gjeldande lovverk.
 • Halde deg fagleg oppdatert og bidra til fagleg utvikling.

Kvalifikasjonar for stillinga:

 • Autorisasjon som sjukepleiar/vernepleiar
Andre krav:
 • Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar
 • Søkjar må ha gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg
 • Søkjar må ha førarkort for bil
 • Erfaring frå arbeid i heimeteneste er ein forde
Personlege eigenskapar:
 • Kompetent, open, påliteleg og engasjert
 • Fleksibel og løysningsorientert
 • Gode etiske og faglege haldningar
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig
 • Evne til å være med på å skape eit godt arbeidsmiljø
 • Du trivs med å arbeide i ein hektisk arbeidskvardag
Anna:

Sjukepleiar og spesialsjukepleiar i fast turnus er løna kr 35.000,- pr. år over gjeldande tariff

Vernepleiar og spesialvernepleiar i fast turnus er løna kr 25. 000,- pr. år over gjeldande tariff.

Vi tilbyr:
 • 100% fast stilling der 25% ligg i timebank.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling
Kontakt:

Ass. Einingsleiar Kate Løland på telefon 56 16 05 02 – mobil 950 71 121

Vi ynskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre tilsett skal spegla folkesetnaden forresten. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å leggje til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjer kan verta offentlege sjølv om søkaren har bede om ikkje å førast opp på søkarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.