• Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  19.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717161
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune
Ledig stilling

Øygarden kommune

Sjukepleiar/Vernepleiar 100% fast - Grønebakkane Bustad

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Grønebakkane bustad yter heildøgns omsorgstenestar til 14 personar med psykisk utviklingshemming og ulike bistandsbehov. Grønebakkane ligg i Skogsvåg  med gangavstand frå Skogsvåg bussterminal. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte bebuar har ein aktiv og meiningsfull kvardag, kor trivsel, sjølvbestemmelse, tillitsskapande arbeid og meistring leggjast stor vekt. Vi er ein flott og tverrfagleg  samansett personalgruppe beståande av vernepleiar, sjukepleiar, miljøterapeut, helsefagarbeidarar og assistentar. Vi har nå ein ledig 100% fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar. Stillinga er ledig frå og med 01.10.2022. Årsturnus med langvakt kvar 4 helg. Kan også bli langvakter i vekedagar.  

 

Arbeidsoppgåver:

 • Legemiddelhandtering
 • Oppfølging i helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 og pasient og brukerrettighetsloven kap. 4a.
 • Dagleg omsorg og miljøarbeid i tenesta til den enkelte
 • Fagleg arbeid med observasjon, rettleiing, motivering, gjennomføring og evaluering av tiltak tilpassa aktuelle bebuarar.
 • Primærkontaktansvar, tverrfagleg samarbeid med ulike instansar og kontakt med pårørande.
 • Praktiske gjeremål i bustad og andre delegerte oppgåver frå avdelingsleiar.

 

Kvalifikasjonar: 

Må ha:

 • 3-årig høgskuleutdanning, vernepleiar/sjukepleiar
 • Gyldig autorisasjon
 • Kjennskap til Helse og omsorgstenestelova kap 9 og Pasient og brukerrettighetsloven kap. 4a

 Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå brukergruppen
 • Sertifikat klasse b

Personlege eigenskapar:

 • Engasjert, fleksibel og initiativrik
 • Open og etisk reflektert
 • Påliteleg, tolmodig og omgjengeleg
 • Evne til å arbeide målretta og strukturert, sjølvstendig og i team.
 • Ansvarsbevisst

 

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA-bedrift
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

Anna:  

 • Ledig frå 01.10.22
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus er løna kr 35.000,- pr. år over gjeldande tariff.
 • Vernepleiarar og spesialvernepleiarar i fast turnus er løna kr 25.000,- pr. år over gjeldande tariff.
 • Sjukepleiarar og spesialsjukepleiarar i fast turnus på natt får eit tillegg på kr 40.000,- ( justert etter st. %)

 

 

Kontakt:

Avdelingsleiar Grønnebakkane bustader: Ingebjørg Børnes , tlf: 482 04 179

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.

 

 • Bedrift
  Øygarden kommune
 • Søknadsfrist
  19.08.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5354, STRAUME
  ØYGARDEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4717161
 • Se her for andre jobber fra Øygarden kommune