• Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5650, TYSSE
  SAMNANGER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5059541
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune
 • Oppdatert 10.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Samnanger kommune

Sjukepleiar i psykisk helse og rus, 100 % vikariat

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I avdeling for rus og psykiatri har me behov for ein dyktig sjukepleiar i 100 % fast stilling med arbeid kvar 6. helg frå 15/4-23. Ein må arbeida 6. kvar helg i heimetenesta i tillegg. 
Stillinga er organisert under eining for pleie og omsorg.

Arbeidet vil blant anna bestå i miljøterapeutisk praktisk arbeid i psykisk helse og rustenesta og gje tenester til mennesker med samansatte utfordringar og heilskapleg pasientoppfølging med fokus på den mentale/rusrelaterte helsa, så vel som den somatiske og kliniske helsa. Dagleg oppfølging av tenestemottakarar og ivaretaking av brukarar sine ressursar er ein viktig del av arbeidet for å bidra til meistring og god livskvalitet.

 

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for heilskapleg oppfølging og miljøtiltak for brukarar med psykiske og rusrelaterte utfordringar
 • Følge opp medisinsk og miljøterapeutisk behandling
 • Gje oppfølging til vaksne innbyggjarar med moderat til alvorlege psykiske lidingar og rusmiddelavhengigheit med utgangspunkt i den enkelte sine behov
 • Delta i dagsentertilbod
 • Syte for tverrfagleg samhandling med kollegaer, fastlegar, spesialisthelsetenesta, pårørande og andre instansar
 • Ivaretaking av pasient/brukar sine ressursar, og bidra til meistring og god livskvalitet
 • Vere med og vidareutvikle tenesta i tråd med samfunnet si utvikling, til dømes rundt velferdsteknologi
 • Planlegge og utvikle styringsverktøy og rutinar som sikrar ei mest mogleg effektiv ressursforvaltning og trygg tenesteutøving
 • Medansvar for at eininga driv eit langsiktig og systematisk folkehelsearbeid 


Kvalifikasjonar 

Krav: 

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode ferdigheiter innan IKT
 • Framandspråklege må dokumentera bestått B2 

Ønskjer: 

 • Erfaring frå arbeid med personar som innehar spesielle helseutfordringer
 • Et godt klinisk blikk og god observasjonsevne
 • Har kompetanse og erfaring innan psykisk helse og rus
 • Har erfaring frå personar med somatiske helseutfordringer


Personlege eigenskapar

 • Du er opptatt av kvalitet og er fagleg oppdatert
 • Du har evne til å jobbe tverrfagleg og kommunisera godt
 • Har fleksibilitetsvilje, tar ansvar og kan jobba sjølvstendig
 • Er løysingsorientert, meistrar stress og uforutsette situasjonar
 • Du likar varierte arbeidsoppgåver og spanande utfordringar både fagleg og sosialt
 • Du er endringsvillig og er oppdatert på samfunnet si utvikling
 • Personlege eigenskapar og kva tenesta treng til denne stillinga vil bli sterkt vektlagt 

 Me tilbyr

 • Eit fagleg miljø med utfordrande oppgåver, gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling og høve til å vera med å forme ein kommune i positiv utvikling og vekst
 • Lønn, offentleg pensjon og arbeidsvilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø, og god samarbeidsånd
 • Fleksible arbeidstidsordningar
 • Gode velferdsordningar

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hjå oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. All utanlandsk utdanning må vera NOKUT godkjent. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.
Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort, og vil ha moglegheit til å trekkja søknaden. 

Som tilsett i Samnanger kommune vil du bli innmeldt i KLP si pensjonsordning. KLP tilbyr pensjon, bank og forsikringstenester og er Norges største pensjonsselskap. Ordninga dekker alderspensjonar, AFP, uførepensjon, etterlattepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit.

 

 • Bedrift
  Samnanger kommune
 • Søknadsfrist
  26.03.2023
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5650, TYSSE
  SAMNANGER
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5059541
 • Se her for andre jobber fra Samnanger kommune
 • Oppdatert 10.03.2023