Ledig stilling

Øygarden kommune

Sjukepleiar 100% fast, Sundheimen avd. demens

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye sjukepleiar på Sundheimen avd. demens 

 

Om eininga:

Sundheimen, lokalisert i Skogsskiftet, er ein kommunal sjukeheim med 44 senger. Det er to avdelingar, somatisk og demens. Vi har fokus på omsorg og tryggleik både i ei aktiv behandlande fase og i ei palliativ fase. Vi arbeidar tverrfagleg for å møte pasientane sine behov. Kvar avdeling er delt inn i grupper på 8 – 10 pasientar. Sundheimen har i hovudsak långtidspasientar. No har ein av våre tilsette flytta frå kommunen og Sundheimen søkjer dermed sjukepleiar.

Vi søkjer ein kollega som trivast og lukkast med å skape gode profesjonelle relasjonar og som har evne til å tenkje helheitleg. Vi legg til rette for bruk av verktøy også innan vurderingskompetanse. Vi har mange fagområdar som krev ressurspersonar som er engasjert og tek ansvar. Om du har noko du brenn for, så skriv gjerne litt om dette i søknaden din. 

 

Arbeidsoppgåver:

 • Heilskapleg omsorg og pleie til våre bebuarar
 • Sjukepleiarfaglege oppgåvar
 • Ivareta pasientane sine individuelle behov
 • Dokumentasjon
 • Delta i avdelingas daglige arbeidsoppgavar, være ein god rollemodell og bidra for å opprettholde vårt gode arbeidsmiljø
 • Lede legevisitt og oppfølgingsarbeidet
 • Være primærkontakt for ein eller fleire bebuare
 • Medvirke til systematisk HMS- arbeid
 • Bidra og vere ei inspirerande veiledar for studentar/lærlingar/andre

 

Kvalifikasjonar: 

 • Autorisasjon som sjukepleiar
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg

Ønskjeleg med:

 • Erfaring frå kommunale helsetenestar vil vere ein fordel, men og kompetanse frå sjukehus og institusjonar er relevant
 • Har du vidareutdanning i tråd med einingas behov, så vert dette verdsett
 • Om du ønskjer å jobbe på sjukeheim og er nyutdanna er du og velkomen til å søke

 

Eigenskapar:

 • Vi ønskjer ein kollega som er kompetent, åpen, påliteleg og engasjert
 • At du har interesse for geriatri og aktivt og omsorgsfullt bidrar til at våre bebuare får ei trygg og god kvardag
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheiter
 • Du er open for nye utfordringar
 • Evne til å takle stress og hektiske situasjonar når det er naudsynt
 • Fleksibel
 • Målbevisst og resultatorientert
 • Bidreg til å opprettholde det gode arbeidsmiljøet vi har på sjukeheimen og i avdelinga

 

Vi tilbyr:

 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Meiningsfylte arbeidsdagar 
 • Fokus på og gode moglegheiter for fagutvikling
 • Måltettet kvalitets- og forbetringsarbeid
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA bedrift – inkluderande arbeidsliv
 • Gratis parkering

 

Anna:

 • Sundheimen har årsplan med 16 helger per år  
 • Rekrutteringstillegg for sjukepleiarar i fast turnus er for tida på kr 35000,- i året over tariff

 

Kontakt:

Einingsleiar : Janne Thode , 56160400 /45044569 janne.thode@oygarden.kommune.no

Avdelingsleiar: Ann-Magritt Gamlemshaug 56160400/ 97501368 ann-magritt.gamlemshaug@oygarden.kommune.no

 

Øygarden kommune er den nest største kommunen i Vestland fylke med omlag 40 000 innbyggjarar og 2 500 tilsette. Straume er kommunesenter (ca. 15 minutt køyring frå Bergen) med kommunedelsenter på Rong og i Skogsskiftet.

Øygarden kommune har sett seg som mål å vera ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innanfor energi, teknologi og marine ressursar. Kommunen skal løfta fram viktige verdiar som felles kultur, språk og identitet. Vi har ambisjonar om å vera ein handlekraftig og effektiv organisasjon med god leiing, høg kompetanse og kvalitet.

Vi ynskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre tilsett skal gjenspegla folkesetnaden. Vi oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legg vekt på å tilretteleggja arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjer kan verta offentlege sjølv om søkaren har bede om ikkje å førast opp på søkarlista. Dersom anmodninga ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.