Seniorrådgiver/senioringeniør/rådgiver/overingeniør

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Offentlige tjenester og forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved NCSC søker en analytiker med teknisk innsikt og forståelse til teknisk flerkildeanalyse til en nyopprettet enhet -  Enhet for flerkildeanalyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Seksjon for cyberanalyse bidrar med teknisk og analytisk kompetanse i senterets portefølje. Dette innebærer blant annet å hente inn, analysere og vurdere data knyttet til hendelser, infrastruktur, og operasonssett for å vurdere risikobilde innen cyberdomenet. Seksjon for cyberanalyse har nylig gjennomgått en omstrukturering for å kunne absorbere vekst i ansvarsområder, leveranser og personell. I den forbindelse er seksjonen nå strukturert i to enheter; Enhet for teknisk innhenting og analyse og Enhet for flerkildeanalyse. 

Enhet for flerkildeanalyse skal være en sentral pådriver for kunnskapsstyrte prosesser i seksjonen og i senteret i stort og skal levere støtte og produkter til interne og eksterne samarbeidspartnere. Enheten skal bidra til et tidsriktig og relevant cyberrisikobilde knyttet til nasjonal kritisk infrastruktur og nasjonal cybersikkerhet. I tillegg forventes det at enheten skal bidra til å svare ut spørsmål knyttet til konkrete hendelser, mene noe om implikasjoner av kompromitteringer, samt bygge overordnet forståelse og kunnskap om avanserte trusselaktører (APT) og sårbarheter som kan utnyttes.

Vi søker nå en teknisk flerkildeanalytiker som kan utgjøre bindeleddet mellom seksjonens tekniske analytikere, og seksjonens flerkildeanalytikere, og skal bidra inn på tvers av enheter og seksjoner i avdelingen.

Personlig egnethet og sammensetning i team vil bli vektlagt, sammen med relevant utdanning og erfaring.

Arbeidsoppgaver:

 • Bearbeide, systematisere, analysere og vurdere informasjon fra flere kilder
 • Utarbeide analyseprodukter for beslutningsstøtte med objektivitet og etterprøvbarhet
 • Bidra til videreutvikling av flerkildefaget i seksjonen og NCSC
 • Delta i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring.
 • Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører og samarbeidspartnere
 • Fungere som bindeledd mellom teknisk og ikke-teknisk personell
 • I samarbeid med komplementerende rolle i Enhet for teknisk innhenting og analyse ha overordnet ansvar for koordinering og prioritering av hunting og innhenting knyttet tekniske indikatorer 
 • I samarbeid med andre analytikere i enheten, støtte operativ hendelseshåndtering i tekniske og taktiske vurderinger knyttet til avanserte trusselaktører
 • Bidra til kontinuerlig oppdatering, nedbryting og kvalitetssikring av informasjonsbehov til teknisk nivå
 • Delta i relevante tekniske og taktiske møtefora.
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

 Kvalifikasjoner for seniorrådgiver/senioringeniør:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets. Særlig relevant dokumentert arbeidserfaring på minimum 5 år innen tekniske analyser og flerkildeanalyse kan oppveie for krav om mastergrad.
 • Erfaring med produksjon av flerkildeanalyseprodukter, herunder trusselvurderinger, risikovurderinger, dybderapporter innen cyberrelaterte tema eller lignende
 • God kjennskap til risiko, sårbarheter og trusler i cyberdomenet
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

 • Kjennskap til NSMs organisasjon og funksjon er en fordel.

Kvalifikasjoner for rådgiver/overingeniør:

 • For rådgiver; relevant høyere utdanning på masternivå innen relevant fagkrets. Særlig relevant dokumentert arbeidserfaring innen tekniske analyser og/eller flerkildeanalyse kan oppveie for krav om mastergrad.
 • For overingeniør; bachelorgrad innen relevant fagkrets og tre års relevant erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring innen tekniske analyser og/eller flerkildeanalyse kan oppveie krav om bachelorgrad.
 • For begge; forståelse for risiko, sårbarheter og trusler i cyberdomenet
 • For begge; god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner for seniorrådgiver/senioringeniør:

 • Relevant teknisk utdanning, kurs eller sertifisering – herunder utdanning innen informatikk, relevante kurs og sertifiseringer med mer.
 • Relevant utdanning, kurs eller sertifisering innen etterretningsanalyse og/eller strukturerte analyseteknikker
 • God kjennskap til avanserte trusselaktører innen cyberdomenet
 • Erfaring fra hunting innen eksempelvis fagområdene skadevareanalyse, infrastruktur, forensicsanalyse.

For dyktige talenter som ikke oppfyller de formelle kravene, kan det vurderes ansettelse i stilling som avdelingsingeniør eller seniorkonsulent (Sko 1085/1363).

Personlige egenskaper:

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og analytisk. Videre er det viktig at den som ansettes i stillingen har meget god evne til å samarbeide og kommunisere, samt har fokus på leveringstid, kvalitet og godt medarbeiderskap.

 Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser


Stilling som seniorrådgiver (SKO 1364),  lønnes i lønnsspenn 677 600- 776 900 (lønnstrinn 72-78) avhengig av kvalifikasjoner.
Stilling som rådgiver (SKO 1434), lønnes i lønnsspennet 594 300 – 665 700 (lønnstrinn 65-71) avhengig av kvalifikasjoner.

Stilling som senioringeniør (SKO 1181), lønnes i lønnsspennet 667 600 – 776 900 (lønnstrinn 72-78) avhengig av kvalifikasjoner.
Stilling som overingeniør (SKO 1087), lønnes i lønnsspennet 594 300 – 665 700 (lønnstrinn 65-71) avhengig av kvalifikasjoner.

Ved få kvalifiserte søkere kan det vurderes ansettelse i stilling som avdelingsingeniør eller seniorkonsulent. Lønn vurderes da etter kvalifiskasjoner og eventuell relevant erfaring.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til strengt hemmelig/Cosmic Top Secret.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.