Detaljer


Senior Hendelseshåndterer

Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) er Norges nasjonale cybersikkerhetssenter. Senteret som er en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ivaretar blant annet den nasjonale CERT-funksjonen som koordinerer og utfører hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NCSC har som hovedoppgave å identifisere, analysere og bistå i håndteringen av dataangrep mot Norge. Til stillingen som Senior hendelseshåndterer ved Operativ seksjon i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) ser vi etter deg som ønsker å jobbe operativt med å styrke og forbedre NCSCs operative fagmiljø og den nasjonale responsfunksjonen. Du ønsker å bidra til at NCSC leverer det nødvendige cyberrisikobildet, med tilhørende forebyggende tiltak fra operasjonelt til politisk nivå. Stillingen inkluderer blant annet ansvar for å lede team der responsfunksjonen bistår virksomheter i hendelseshåndtering.

NCSC er etablert som en del av NSM og er en satsning i forbindelse med regjeringens strategi fordigital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. Den vil også gi store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Lede tverrfaglige team som bistår offentlige og private virksomheter i forbindelse med hendelseshåndtering.
 • Bidra til å videreutvikle arbeidet med nasjonal håndtering av alvorlige cyberhendelser, inkludert metodeutvikling.
 • Utarbeide operative leveranser og responsstrategier i forbindelse med cyberangrep mot kritisk infrastruktur og andre samfunnsviktige funksjoner, herunder rapportering.
 • Videreutvikle og skape gode samarbeidsrelasjoner internt i senteret, i NSM, samt mot nasjonale og internasjonale, private og offentlige samarbeidspartnere.
 • Koordinere og sørge for god informasjonsdeling både internt og til ande samarbeidspartnere.
 • Legge til rette for å løfte tung teknisk data og innsikt fra operative hendelser til videre verdiøkning i NSM.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på minimum bachelor - eller  masternivå innen ett eller flere av områdene informatikk, datateknologi, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse i spesielle tilfeller.
 • Kandidaten må ha god forståelse for teknologi og IKT-sikkerhetsutfordringer.
 • Må ha erfaring fra IKT-hendelseshåndtering, blant annet fra IKT-driftsmiljø eller fra andre sikkerhetsmiljøer.
 • Må ha god helhetsoversikt over trussel- og risikobilde i det digitale rom.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, da presis og forståelig formidling er viktig for god og effektiv kommunikasjon med beslutningstakere.
 • Det er ønskelig med erfaring fra rapportering på operativt og strategisk nivå.

 

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som blant annet:

 • Har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger for å kunne bygge et samhandlende miljø rundt deg.
 • Beholder ro og helhetsoversikt i krevende og tidskritiske situasjoner som samtidig krever handlekraft.
 • Er strukturert og analytisk.
 • Har høy grad av integritet og ansvarlighet.
 • Er selvstendig og tilpasningsdyktig.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt, og NSM oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet.
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet.
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse.
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Moderne kontorlokaler og sentral beliggenhet i Oslo.

Stillingen er plassert som Senior hendelseshåndterer (overingeniør/senioringeniør/seniorrådgiver) (SKO 1087/1181/1364) avhengig av kvalifikasjoner og lønnes i spennet mellom kr. 550 000 og 750 000 avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO nivå,
og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.
Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag
som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette
begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om
ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert
erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert
kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.