Seksjonsleder

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Vi søker en seksjonsleder til akutt-ambulant seksjon for områdeansvar tilhørende NWI, Lovisenberg Diakonale Sykehus og BUP Vest, Diakonhjemmet Sykehus. Stillingen vil organisastorisk ligge under NWI, LDS

Nic Waals Institutt er en poliklinikk for barn og unges psykiske helse for fire bydeler i Oslo. Klinikken har fire kliniske seksjoner: Seksjon ungdom (13 – 18 år), seksjon barn (7 – 12 år), seksjon sped- og småbarn (0 – 6 år og gravide) og seksjon ambulant behandling (6 – 18 år). Vi har totalt 61 årsverk og cirka 70 ansatte. For tiden har klinikken økt antall ansatte for å imøtekomme den store henvisningsmengden som har kommet under Covid 19 pandemien. Nic Waals Institutt har et samarbeid med studentpoliklinikken ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og har en omfattende forskningsvirksomhet. Klinikken har et samarbeid med alle fire bydeler gjennom felles ukentlig inntak og koordinering. Klinikken har opprettet 3 FACT-Ung team i samarbeid med Gamle Oslo, Sankt Hanshaugen og Grünerløkka bydel. Klinikken flyttet i august 2021 inn i nyrehabiliterte lokaler i Spångbergveien.

BUP Vest er en av fire avdelinger i Klinikk for psykisk helse og rus ved Diakonhjemmet Sykehus. BUP Vest tilbyr generell poliklinisk spesialisthelsetjeneste til barn, unge og familier i bydelene Ullern og Frogner. Det er gjort vedtak i HSØ at klinikken i samarbeid med NWI skal legge en plan for å overta områdeansvaret for Vestre Aker bydel, som sykehuset DS har områdeansvar for. Avdelingen er i dag organisert i to aldersinndelte enheter; barn (0-12 år) og ungdom (13-18 år).

BUP Vest har også gjennom flere år utviklet og bygget opp samarbeidsmodeller mellom spesialisthelsetjenesten og førstelinjen, der vi legger til rette for gjensidig kompetanseutvikling. Vi er opptatt av å legge til rette for trivsel og fellesskap, har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og rom for faglig fordypning og diskusjon.

Seksjonsleder – fast stilling

Vi oppretter en ny fast stilling for 100% seksjonsleder ved Nic Waals Institutt, som operativt sett skal organisere og drive virksomhet for barn, ungdom og familier tilhørende både BUP Vest- og Nic Waals Institutts opptaksområde. Stillingen vil organisatorisk ha sin plass i ledergruppen på Nic Waals Institutt. Stillingen vil innebære å utvikle og samarbeide tett inn mot begge sykehus for å sikre likeverdige behandlingstilbud til alle familier i det felles opptaksområdet. Det er ønsket oppstart så snart som mulig.

Vi ønsker en seksjonsleder med sterk fagkompetanse for eksempel i form av psykologspesialist/legespesialist med sterk generalistkompetanse, erfaring med/engasjement for ambulant arbeid og med interesse for å videreutvikle relevant fagkompetanse blant annet innen DBT og MBT som er faglige satsningsområder på seksjonen og klinikken. God systemforståelse er en forutsetning for å lykkes. Erfaring med ledelse av operative team og samarbeid i team er sentralt. Kjennskap til de to sykehusenes områdeansvar vil være til stor hjelp. Personlig egnethet, herunder evnen til å håndtere uforutsigbarhet, ivareta medarbeidere og familier i akutte kriser som et daglig jobbinnhold

Seksjonen skal gi tilbud til akutte/intensive behandlingsforløp for barn, ungdom og familier mellom 0-18 (23) år der alvorlighetsgrad av lidelse, risiko og funksjonsvurdering vil være sentrale inntakselementer. Det dreier seg om barn og ungdom med varierte, sammensatte og komplekse tilstandsbilder (diagnoser, psykososialt funksjonsnivå), der det er behov for akutt/intensiv innsats og utstrakt fleksibilitet.

Stillingen innebærer å være en aktiv deltager i utviklingen av det nye tilbudet som innebærer utforming, rekruttering, opptegning av nytt kart for behandlingsforløp og samhandling innen PHBU i Oslo. Brukermedvirkning i utformingen av tilbudet og i evaluering av tilbudet, både innenfor tjenesten og i forhold til ungdomsråd/brukerråd er sentralt. Evaluering av behandling og tjeneste vil også være en del av arbeidsinnholdet de første driftsårene for å sikre at hovedmålet med etableringen blir nådd. Vi ønsker at den akutt-ambulante seksjonen skal øke muligheten til å nå pasienter akutt/intensivt for å sikre at vi gir trygg og intensiv behandling så langt det er mulig i en ambulant ramme uten innleggelse. Tett samarbeid både med BUP Vest og NWI, med bydelene i området, samt med ø-hjelp (UPA, OUS) og elektiv innleggelse (OUS områdefunksjon) er samtidig en forutsetning for å sikre gode pasientforløp, og vi ønsker å se på totalutviklingen i Oslo sammen med OUS for å også kunne vurdere om tiltaket har en ønsket positiv innvirkning på den totale kapasiteten for de aller sykeste barn og unge i byen.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som psykolog eller lege
 • Godkjenning som spesialist 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra klinisk arbeid i BUP 
 • Kjennskap til Nic Waals Institutt og BUP Vest, samt bydelene i opptaksområdet, samt behandlingslinjene innenfor sykehusområdet Oslo
 • Erfaring fra arbeid med og interesse for akutt og ambulant krisearbeid 
 • Personlig egnethet og samarbeidsevner
 • Lederkompetanse, teamlederkompetanse
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling som vil prege behandlingslinjene i Oslo opptaksområde i god tradisjon for klinikkenes langvarige pionerånd
 • Et godt, inspirerende og spennende arbeidsmiljø med stort fokus på faglig utvikling
 • Tilhørighet til to diakonale sykehus med tydelige verdier og lang erfaring med samarbeid og pionervirksomhet i Oslo
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Muligheter for fleksibilitet i oppgaver og funksjoner over tid
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Det bes oppgitt 2 referansepersoner.

Etter lov av 1. april 2007, skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting.