Samfunnsutvikling, Seksjon kommunal veiledning og plan - Planrådgiver

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samfunnsutvikling har ledig fast stilling som planrådgiver fra 1. september 2021.

Om enheten

Samfunnsutviklingsavdelingen i Innlandet fylkeskommune som skal bidra til at samfunnsutviklingsrollen styrkes. Avdelingen har et overordnet ansvar for tverrfaglig samarbeid innad i organisasjonen og består av tre seksjoner; regional plan og analyse, klima, miljø og naturmangfold og kommunal veiledning og plan.

Seksjonen kommunal veiledning og plan skal bl.a veilede og bistå kommunene og andre aktører i deres plan- og utviklingsarbeid. Dette kan skje i form av plannettverk, kunnskapsdeling kurs- møtevirksomhet, temasamlinger, rådgivning/veiledning, skriving av høringsuttalelser. Vi skal bl.a sørge for at lovpålagte sektorinteresser blir ivaretatt i alle plansaker innen feltene samferdsel, samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, kulturminner og kulturlandskap, vannkvalitet, friluftsliv, vilt og ferskvannsfisk, barn og unges interesser, universell utforming med mer.

Vi skal også sørge for en helhetlig og bærekraftig regional utvikling i henhold til regionale planer og føringer. Med en tverrsektoriell og helhetlig samordning ønsker vi å bidra til samfunnsutviklingen i Innlandet med oppmerksomhet på innbyggerne, infrastruktur, innovasjon og inkludering.

Vi søker deg som

 • er samfunnsorientert og som ønsker å bidra til planleggingen av våre fysiske omgivelser med vekt på en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling i fylket
 • er areal- eller samfunnsplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt eller ingeniør
 • har planfaglig eller annen relevant utdanning fra høgskole/universitet på fortrinnsvis masternivå
 • relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • har fagkunnskap og engasjement innenfor fagområdet
 • kan arbeide selvstendig og strukturert og fungere godt som en del av et team

Vi tilbyr

 • varierte og spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med administrativ og politisk ledelse innenfor en ny organisasjon i utvikling
 • godt arbeidsmiljø
 • en avdeling/seksjon med dyktige fagpersoner på plan og utviklingsarbeid
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inngår i seksjonen Kommunal veiledning og plan i Samfunnsutviklingsavdelingen
 • arbeidsted Hamar
 • noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidsoppgaver

 • bidra til gode planprosesser gjennom støtte/veiledning og gi høringsuttalelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven
 • prosjektdeltakelse i ulike utviklingsprosjekter som gjelder plan- og arealspørsmål
 • bidrag inn i regionale planprosesser
 • bidra til utvikling og oppfølging av regionale og kommunale planer
 • forberede saksframlegg for fylkesutvalg og fylkesting innen fagområdet
 • koordinering og samhandling internt av planbehandling

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på masternivå innen areal- og samfunnsplanlegging, arkitekt, landskapsarkitekt, ingeniør, med vekt på fysisk planlegging
 • høy kompetanse om plan- og bygningsloven
 • kunnskap og erfaring fra kommunalt eller annet planarbeid etter plan- og bygningsloven vil bli tillagt vekt
 • GIS-kompetanse
 • erfaring med veilednings- og utviklingsprosesser
 • god kjennskap til saksbehandlingsrutiner og relevante dataverktøy
 • beherske godt norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.