Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, Veg, enhet Prosjektstyring - HMS-rådgiver/HMS-konsulent

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen/Vegseksjonen/ enhet Prosjektstyring har en 100% fast, ledig stilling som SHA-rådgiver/konsulent med tiltredelse snarest. 

Om enheten

Samferdselsavdelingen står foran store endringer og forventninger. Prosjektstyringsenheten skal bidra til at Vegseksjonen løser sine oppgaver på en god og profesjonell måte. På enheten har vi oppgaver og ansatte innenfor økonomi, virksomhetsplanlegging, prosjektkoordinering, kontraktsutarbeidelse, ytre miljø, kvalitetssystem, beredskap og kontakt med entreprenør og konsulentbansjen.  

Vi søker deg som

 • har praktisk bakgrunn fra arbeid med sikkerhet, -helse og arbeidsmiljø eller utdanning fra tilsvarende fagområde
 • liker systematisk arbeid og er nøyaktig og kvalitetsbevisst
 • liker å ta initiativ til å finne nye løsninger og verktøy for at vi skal ivareta vårt byggherreansvar på en god måte
 • har evnen og interessen til både selvstendig arbeid og skape resultater sammen med andre
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • er fleksibel mht. arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • opplæring med opplegg for onboarding
 • fleksible arbeidstidsordninger med kjernetid
 • trening i arbeidstiden
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Innlandet fylkeskommune skal bli en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på en god måte.

I stillingen tilbyr Innlandet fylkeskommune et bredt spekter av arbeidsoppgaver i et tverrfaglig miljø, hvor utviklingsmuligheter og påvirkning både faglig og selvstendig står sterkt, og med målbare oppgaver som påvirker hele organisasjonen. Det vil være naturlig med samarbeid internt og på tvers av andre fylkeskommuner, etater og firmaer.

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • tiltredelse snarest
 • arbeidssted Hamar eller Lillehammer, samt mulighet for arbeidssted også på et av de andre kontorstedene til Innlandet fylkeskommune

Stillingen vil inngå i et samarbeid med flere stillinger innen samme fagområde og inngå i et bredt byggherremiljø på seksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • være faglig rådgiver og støtte for byggherremiljøene innenfor arbeid med sikkerhet, -helse og arbeidsmiljø
 • bidra i arbeidet for en seriøs byggenæring i samarbeid med byggherremiljøet og anleggsbransjen
 • påse at våre system med styrende dokumenter utarbeides og relevant regelverk følges i våre kontrakter
 • følge opp uønskede hendelser og påse at hendelser varsles i henhold til våre rutiner
 • oppdatere SHA-plan på vegne av Byggherre dersom det oppstår endringer som har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
 • delta i byggemøter, fagmøter, samhandlingsmøter, oppstartsmøter, SJA, vernerunder, befaringer o.l
 • bistå ved inspeksjoner/kontroller innen SHA og seriøsitet
 • innhente, koordinere, analysere og rapportere SHA-data
 • bidra til at byggherremiljøet har nødvendig kompetanse
 • nye og andre oppgaver, f.eks. innen arbeid med kvalitetssystem, kan tilkomme stillingen

Innholdet i stillingen vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene.

Kvalifikasjonskrav

 • du har relevant utdanning fra minimum teknisk fagskole
 • god kunnskap om risikobasert sikkerhetsarbeid og anvendt analysemetodikk
 • nødvendig kunnskap om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen
 • erfaring fra HMS-arbeid på bygg- og anleggsområder
 • du har god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne på norsk

Hvis du har omfattende og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen(e), kan vi se bort fra utdanningskravet.

Ønskede egenskaper

 • du evner å motivere og engasjere for en god HMS-kultur
 • du har erfaring fra bygg- eller anleggsbransjen
 • du er positiv og pålitelig lagspiller med praktisk tilnærming til arbeidet
 • selvstendig, systematisk og evner å gjøre rette prioriteringer
 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
 • god planleggings- og gjennomføringsevne
 • evne til å ta beslutninger

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.