Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Samferdsel, seksjon Forvaltning og myndighet, enhet Trafikksikkerhet og planforvaltning - Arealplanforvalter

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Samferdselsavdelingen har ledig fast stilling som arealplanforvalter på seksjon Forvaltning og myndighet, enhet Trafikksikkerhet og planforvaltning, med tiltredelse så snart som mulig.

Om enheten

Enheten har ansvaret for fagområdene planforvaltning og trafikksikkerhet. Innen planforvaltning har enheten ansvar for å ivareta fylkeskommunens samferdselsfaglige interesser i alle arealplansaker etter plan- og bygningsloven i alle fylkets kommuner. Arbeidet utføres i tett samarbeid med avdelingens fagressurser og andre avdelinger i fylkeskommunen. Enhetens ansvar for trafikksikkerhet innebærer blant annet å gjøretrafikksikkerhetsvurderinger, -analyser, -revisjoner og ha ansvaret for ulykkesstatistikken. Enheten er også sekretariat for fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Vi søker deg som

 • ønsker å bidra med engasjement og interesse for samferdsel i samfunnsutviklingen
 • trives med en til tider hektisk arbeidshverdag med mange baller i luften
 • liker å jobbe sammen med andre
 • er ryddig og strukturert

Vi tilbyr

 • godt og engasjerende arbeidsmiljø
 • kompetente kollegaer i et sterkt fagmiljø
 • lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet for å arbeide hjemmefra

Om stillingen

 • 100 % fast stilling 
 • tiltredelse så snart som mulig
 • arbeidssted Hamar eller Lillehammer, men kontorsted på Gjøvik, Kongsvinger, Fagernes, Otta og Tynset kan også være en mulighet

Faggruppe planforvaltning består 5 saksbehandlere i tillegg til fagkoordinator/enhetsleder. Gruppa jobber tett sammen som fagteam, mens hver saksbehandler har selvstendig ansvar som kommunekontakt for «sine» kommuner. 

Arbeidsoppgaver

Fylkeskommunen har i henhold til plan- og bygningsloven rett og plikt til å uttale seg til alle kommunenes arealplaner (kommuneplans arealdel, kommunedelplaner, reguleringsplaner og dispensasjonssaker).

Planforvalter på samferdselsavdelingen skal ivareta interesser både på et overordnet helhetsnivå og på mer detaljnivå på fylkesveg. På samferdselsavdelingen har vi et særskilt ansvar for å ivareta trafikksikkerheten i arealplanleggingen, spesielt gjelder dette oppfølging av Nullvisjonen. Vi skal også følge opp Nullvekstmålet i nasjonal transportplan. Vi har et regionalt ansvar for at føringer innenfor trafikksikkerhet, samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, kollektivtrafikk, samt tilrettelegging for gående og syklende, blir ivaretatt i planleggingen. Som vegeier har vi et konkret ansvar for forvaltningen og ivaretakelse av fylkesvegnettet spesielt med tanke på trafikksikkerhet, drift og vedlikehold, og at tiltak som berører fylkesveg er i tråd med vegnormalen. 

 • arbeidet består av utstrakt samhandling med fagressurser internt på Samferdselsavdelingen, samt samarbeid med fylkeskommunens øvrige avdelinger
 • gjennom kommunenes planprosesser søker vi dialog med kommunene, tiltakshavere og konsulenter
 • dialog med de statlige aktørene i de store samferdsprosjektene, hvor vi skal ivareta fylkeskommunens samferdselsinteresse
 • planforvalterne deltar fast i regionalt planforum i saker som berører «sine» kommuner.
 • saksbehandlingen foregår i fylkeskommunens saksbehandlingssystem, dokumentflyten er stor og med tidsfrister, noe som krever at du er ryddig og strukturert i arbeidet

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå, eller tilsvarende arbeidserfaring
 • helst relevant arbeidserfaring
 • god kjennskap til plandelen og planprosesser etter plan- og bygningsloven
 • kjennskap til offentlig forvaltning

Ønskede egenskaper

 • samfunnsengasjert
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • gode samarbeidsegenskaper
 • selvstendig
 • eyddig og strukturert

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.