Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Saksbehandler - 100% fast stilling

 Arbeidssted: 

Tildelingsenheten er kommunens felles adresse for mottak og behandling av søknader om helse- og

omsorgstjenester. I tillegg har enheten ansvar for Husbankens virkemidler. Koordinerende enhet for rehab/habilitering

og kommunes boligkontor, samt boligsosial oppfølging  er lagt til enheten.

Østre Toten kommune er inne i en offensiv satsing på folkehelse, tidlig innsats, egenmestring og deltagelse.

Det er sentralt at tildelingsenheten fungerer som spydspiss i denne satsingen og at tjenestetildelingen gjenspeiler

disse perspektivene.

Enheten har 9 årsverk, og har nå ledig 100% stilling som saksbehandler.

Arbeidsoppgaver:

-veilede brukere til lavterskeltilbud og frivillige

-bidra til at bruker i størst mulig grad oppnår egenmestring

-saksbehandling av søknader og klager på vedtak på helse- og omsorgstjenester.

-koordinering og samhandling med brukere, pårørende, øvrige tjenester og spesialisthelsetjenseten.

-inngå i tverrfaglig samarbeid med relevante samarbeidspartnere

-håndtere elektroniske meldingsutveksling mellom helseaktører og koordinere pasientforløp

-oppfølging av tjenesteleverandører.

Kvalifikasjoner:

  • Formell utdanning: Minimum treårig  høgskoleutdanning innen helsefag. Det kreves autorisasjon som helsepersonell

  • Tidligere praksis: Minimum to års erfaring fra kommunehelsetjenetsen eller spesialist helsetjenesten og gjerne med

erfaring i saksbehandling.

Kvalifikasjonskravene kan fravikes ved dokumentert erfaring fra tilsvarende arbeid. Søker må ha kunnskap om relevant

lovverk og forvaltningspraksis.

  • Personlig egenskaper:

Personen må ha evne til å gjøre selvstendige og godt begrunnede faglige- og forvaltningsmessige vurderinger.

- Særlig evne til selvstendig kunne vurdere, prioritere og håndtere kompleks og krevende saksbehandling

- Evne til å takle krysspress

- Samarbeidsorientert

- Beslutningsdyktig og ansvarsbevisst

- Selvstendig

- Fleksibilitet og omstillingsevne

- Gode kommunikative ferdigheter og samhandlingskompetanse.

- Tåle høyt arbeidstempo, krav til frister og være lojal til prioriteringer og beslutninger

- Søker må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig, og ha gode fremstillingsevner

- Søker må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Personlige egnethet vil bli vektlagt ved tilsetning.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.