Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Rektor Vaulen skole

Vaulen skole ligger i Hinna kommunedel og er den største barneskolen i Stavanger kommune med over 700 elever og 88 ansatte. Vår SFO-avdeling har ca. 270 barn. Skole og SFO samarbeider tett for å gi et helhetlig tilbud til elevene. Ledergruppen består av rektor, tre avdelingsledere på skole og avdelingsleder på SFO. Skolen er praksisskole for Universitetet i Stavanger (UiS).

Nye Vaulen skole er under prosjektering, og skal etter planen stå klar høsten 2025. Detaljprosjektering og bygging av skolen kan ta til når forprosjektet er politisk vedtatt og totalentreprenør er valgt. Våre nye og flotte skolebygg skal bygges på eksisterende tomt med utsikt over Gandsfjorden. Skolen skal dimensjoneres for fremtidig vekst og vil også kunne romme Kulturskole for Hinna kommunedel. Flytting til midlertidige lokaler nær Sørmarka arena er planlagt til våren 2023. De fine uteområdene Sørmarka, Vannassen og Vaulen badeplass vil fremdeles være tilgjengelige og i nærområdet mens vi venter på Nye Vaulen skole.

Vi jobber etter målet: barns beste og inkludering, hvor inkludering og inkluderende spesialundervisning er vår hovedmålsetning. Vi har en egen modell for spesialundervisning og inkludering som heter "Alle sammen". Vi har også vår egen Vaulenstandard og jobber  bevisst med å bygge gode relasjoner med våre elever og interesserer oss for hele barnet. Skolen preges av et godt arbeidsmiljø for de ansatte og høy trivsel, som igjen reflekteres på gode resultater på elev-, foreldre- og medarbeiderundersøkelser.

Vaulen skole er for tiden inne i et skolebasert partnerskap med Mosterøy skole og partnere fra UiS om lokal kompetanseutvikling. Her møter lederne og lærerne på de to skolene hverandre og sine partnere for å videreutvikle egen praksis. Stavanger kommune er en av seks kommuner i Utdanningsregion Midt-Rogaland som har inngått partnerskap med UiS. Gjennom arbeidet med lokal kompetanseutvikling er det blant annet etablert ledernettverk på tvers av kommunene og en infrastruktur som legger til rette for skolebasert kompetanseutvikling i klynger av skoler.

Vi søker deg som kan videreføre og videreutvikle Vaulen skoles arbeid med å gi alle elever et inkluderende og trygt læringsmiljø, lede det stadig pågående arbeidet med læreplaner, fagfornying og rammeplaner, som kan legge strategiske føringer for fremtiden, være en pådriver for å utvikle profesjonssamarbeidet og videreutvikle skolen slik at elevene er godt rustet til å delta i fremtidens samfunn. Vi ønsker en rektor som sprer arbeidsglede blant de ansatte og anerkjenner deres kompetanse, skaper et godt og trygt arbeidsmiljø, og som sammen med avdelingsledere, ansatte og foresatte bygger et godt lag rundt elevene. Les mer på hjemmesiden: https://www.minskole.no/vaulen

Arbeidsoppgaver:

Som rektor vil du få ansvar for skolens læringsresultater, både faglig og sosialt.
Du får ansvar for å lede og utvikle skolen i tråd med prinsipper for stavangerskolens praksis og satsingsområdene i strategien Stavangerskolen mot 2025. Satsingsområdene er utviklende læringsfellesskap, medborgerskap og bærekraftig utvikling, samt digital kompetanse. Du vil være personalleder og sammen med skolens avdelingsledere utgjøre skolens ledergruppe. Du vil som rektor ha ansvar for skolens totale drift og økonomistyring. Du vil samarbeide med foreldre gjennom uformelle og formelle organer som FAU og samarbeidsutvalg. Som virksomhetsleder i Stavanger kommune følger rektor lov og avtaleverk, god forvaltningsskikk og har et helhetlig lederansvar.

Kvalifikasjoner:

Du har godkjent lærerutdanning og solid praksis fra skole.
Du har relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse. Skolelederutdanning vil være en fordel, men annen lederutdanning kan også være aktuelt.
For søkere med godkjent lærerutdanning, solid skoleledererfaring og dokumenterte resultater fra skole, kan vi vurdere å se bort fra kravet om lederutdanning. 

Personlige egenskaper:

Du har en raus lederstil og ser hver enkelt elev og ansatt som en ressurs, og er opptatt av lærernes undervisning og elevenes utvikling og læring.
Du er en pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom skolebasert kompetanseutvikling.
Du er en trygg og modig leder som ønsker å være synlig i skolehverdagen.
Du har gode relasjonelle ferdigheter og inkluderer skolens ansatte, elever og foresatte gjennom åpne utviklings- og beslutningsprosesser.
Du er tydelig, resultatorientert og har god gjennomføringsevne.

Vi tilbyr:

Som rektor i stavangerskolen får du en allsidig og utfordrende lederstilling i et kompetent fagmiljø.
Stavanger kommune har et godt støtteapparat for nye rektorer som innebærer faste kontaktpersoner i et eget oppfølgingsteam for skole, samt opplæringsplan i de styringssystemene som Stavanger kommune bruker.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
Kollektivordningen HjemJobbHjem.
Stillingskode 995102 - Rektor.
Lønn etter avtale.