Ledig stilling

Røros kommune

Åpen søknad / Ræhpas ohtseme 05/24

Åenehks barkoebæjhkoehtimmien bïjre

Daate lea ohtsemeportaale gusnie ræhpas ohtsemh Rørosen tjïeltese maehtieh sïjse seedtesovvedh jïh registreereme sjïdtedh. Edtja gaajhkh ræhpas ohtsemh daan barkoebæjhkoehtimmien tjïrrh registreeredh mijjen elektrovneles ohtsemesysteemesne. Ohtsijh mah e-påastem ræhpas ohtsemigujmie påastedåastoevasse seedtieh, sïjhtebe daan barkoebæjhkoehtæmman vuesiehtidh.

Ohtsemeprosessen bïjre

Barkoebæjhkoehtimmie edtja ajve ohtsemeportaaline årrodh gåabph ohtsijh maehtieh ræhpas ohtsemh sïjse bïejedh, jïh gusnie tjïelte maahta sjyöhtehke kandidaati mietie vuartasjidh daerpiesvoeten mietie.

Ij leah naan garantije jallh automatihke ohtsijh mah leah daennie barkoebæjhkoehtimmesne sijhtieh vuarjasjamme sjïdtedh jeatjah barkoebæjhkoehtimmiejgujmie. Datne jïjtje dïedtem åtnah meatan fulkedh tjïelten nedtesæjrosne gosse tjïelte sjiehteles barkoeh bæjhkohte, jïh dejtie barkoebæjhkoehtimmide ohtsedh.

Gïem maehtebe ræhpas ohtsemistie dåårrehtidh?

Mijjieh ajve nuepiem utnebe ryöktesth barkoebæjhkoehtimmeste dåårrehtidh daejtie barkojde:

 • åenehks, faahketji vikarijaath raajan govhte askh
 • smaave, ihkuve bielietïjjenbarkoeh raajan 20 %
 • gohtjedimmievikaarh
Orre aalkoe ræhpas ohtsemijstie jïh skubpeme ohtsemijstie

Daate barkoebæjhkoehtimmie orre aalkoem jïh galhkuvem åådtje gulmh jaepien. Gosse orre aalkoe ohtsijh sijhtieh nyöjhkemeprieviem åadtjodh jïh ohtsemh skubpesuvvieh.

Jis sïjhth jåerhkedh ohtsijinie tjåadtjodh mænngan bæjhkoehtimmie orre aalkose bïejesåvva tjoerh orresistie ohtsedh. Dellie akte orre barkoebæjhkoehtimmie olkese bïejesåvva maam maahtah ohtsedh.

Guktie ohtsh?

Rørosen tjïelte elektrovneles ohtsemegoerem nuhtjh, vuartesjh tjïelten nedtesæjrosne, «Ledige stillinger» nuelesne gusnie vielie bïevnesh. Jis sïjhth daam barkoem ohtsedh dellie deadtah båalose «Søk her» åelkiesbielesne.

Juktie sjiehteles barkoem aelhkebelaakan gaavnedh dellie vihkele datne vaajteles barkoesuerkieh tjïertesth dov ohtsemisnie, astoem nuhtjh ellies CV:m jïh ohtsemem darjodh, jïh sjiehteles væhnadassh jïh vihtienassh dov ohtsemen baalte bïejh.

Mujhtieh dam åvtelen ohtsh:

 • sjyöhtehke jallh vaajteles faagesuerkieh dov ohtsemisnie tjïertestidh
 • CV-bïevnesh jïh ohtsemem systeemen sïjse tjaeledh jïh sjiehteles væhnastimmieh jïh vihtienassh ohtsemen baalte bïejedh
 • orre ohtsemem sïjse bïejedh mænngan orre aalkoe sjïdteme, jis sïjhth jåerhkedh ohtsijinie tjåadtjodh
 • jïjtje meatan fulkedh gaavnoes barkojde mejtie bæjhkoehtibie mijjen sæjrosne

 

Kort om utlysningen

Dette er en søknadsportal hvor åpne søknader til Røros kommune kan sendes inn og registreres. Alle åpne søknader skal registreres gjennom denne utlysningen i det elektroniske søknadssystemet vårt. Søkere som sender epost med åpne søknader til postmottaket, vil bli henvist til denne utlysningen.

Om søknadsprosessen

Utlysningen skal kun være en søknadsportal der søkere kan legge inn åpne søknader, og der kommunen kan se etter aktuelle kandidater i ved behov.

Det er ingen garanti eller automatikk i at søkere som ligger i denne utlysningen vil bli vurdert ved andre stillingsutlysninger. Du er selv ansvarlig for å følge med på kommunens nettside ved utlysning av relevante stillinger og søke på disse utlysningene.

Hvem kan vi rekruttere fra åpen søknad?

Vi har kun mulighet til å rekruttere direkte fra denne utlysningen til disse stillingene:

 • korte, uforutsette vikariat på inntil seks måneder
 • små, faste deltidsstillinger på inntil 20 %
 • tilkallingsvikarer
Nullstilling av åpen søknad og sletting av søknader

Denne utlysningen nullstilles og avsluttes tre ganger i året. Ved nullstilling vil søkere få et avslagsbrev og søknader vil bli slettet. 

Ønsker du å fortsette å stå som søker etter at utlysningen nullstilles må du søke på nytt. Det vil da bli lagt ut en ny utlysning som du kan søke på. 

Hvordan søker du?

Røros kommune bruker et elektronisk søknadssystem, se kommunens nettside under «Ledige stillinger» for mer informasjon. Ønsker du å søke på denne stillingen trykker du knappen «Søk her» på høyre side.

For å gjøre en mulig stillingsmatch lettere er det viktig at du definerer ønskede arbeidsområder i søknaden din, tar deg tid til å legge inn en utfyllende CV og søknad, samt laster opp relevante attester og vitnemål. 

Husk dette før du søker: 

 • definere aktuelle eller ønskede fagområder i søknaden din
 • fylle inn CV-info og søknad i systemet og legge ved relevante attester og vitnemål
 • legge inn ny søknad etter nullstilling, dersom du fortsatt vil stå som søker
 • selv følge med på ledige stillinger som blir lyst ut på våre sider