• Bransje
  • Bedriftstype
  • Organisasjonsnummer
    939898743
  • Adresser
    Bergmannsgata 19
    7374  RØROS

Røros kommune oppføring hos:

Røros kommune

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomhetsområder.

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimssuerkide.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fastlege i 100 % stilling

Røros kommune

Kort om stillingen Ved Røros legesenter har vi ledig en stilling som kommunalt ansatt fastlege i 100% stilling fra 16.august 2023. Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av våre ansatte i tjenesten: https://www.youtube.com/watch?v=hVaY7SqxvjY Om oss Røros legesenter …

Fysioterapeut, 50 % fast

Røros kommune

Kort om stillingen Fysioterapitjenesten i Røros kommune ønsker seg en engasjert medarbeider til en 50 % fast stilling som kommunal fysioterapeut. Stillingen er ledig fra 01.06.2023, og er rettet mot Frisklvi og livsstilsendringer. Om oss Avdelingen har en bred og sterk kompetanse, og et godt arbeidsmiljø. Tjenesten omfatter tre fysioterapeuter med dri…

Byggesaksbehandler

Røros kommune

Byggesaksbehandler 100% fast stilling Vi har ledig en 100 % fast stilling som byggesaksbehandler ved avdeling for plan og miljø. Vi søker etter en engasjert medarbeider med interesse for byggesak som kan styrke det gode laget vårt, og som ønsker spennende arbeidsoppgaver.  Om stillingen I jobben som byggesaksbehandler får du være med å opprettholde…

Miljøterapeut, 100% fast stilling

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har en ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut i psykisk helse- og rustjeneste, med oppstart 26.07.2023.  Om oss Psykisk helse- og rustjeneste er en avdeling som ligger under virksomhet helse. Avdelingen har 9,5 årsverk. Personalet er tverrfaglig sammensatt og innehar god fagkompetanse. Arbeidshverdagen er variert, og vi til…

Samisk språkkonsulent - Saemien gïelekonsulente

Røros kommune

    Kort om stillingen Røros kommune søker deg som kan bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knyttet opp mot Røros kommune sin utviklingsplan for samisk språk og kultur. Dette medfører arbeid innen Samelovens språkregler og generell styrking av samisk språk i kommuneforvaltningen. Du må kunne sørsamisk…

Stilling i flyktningehelsetjenesten

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har en ledig 100% engasjementstilling som psykiatrisk sykepleier/ helsesykepleier/ sykepleier/ vernepleier i flyktningehelsetjenesten. Engasjementet varer ut 2024. I denne stillingen skal du ha kontakt med alle nyankomne flyktninger i kommunen gjennom helsesamtaler og kartlegging av den enkeltes flyktnings helse. Du skal følge op…

Ræhpas ohtseme / Åpen søknad 05/23

Røros kommune

Åenehks barkoebæjhkoehtimmien bïjre Daate lea ohtsemeportaale gusnie ræhpas ohtsemh Rørosen tjïeltese maehtieh sïjse seedtesovvedh jïh registreereme sjïdtedh. Edtja gaajhkh ræhpas ohtsemh daan barkoebæjhkoehtimmien tjïrrh registreeredh mijjen elektrovneles ohtsemesysteemesne. Ohtsijh mah e-påastem ræhpas ohtsemigujmie påastedåastoevasse seedtieh, sïjhtebe…

Giesiebarkoe saemien maanajgïertegoevtesisnie / Sommerjobb i samisk barnehageavdeling

Røros kommune

Kort om stillingen   Datne gaskem 16-20 jaepien båeries jïh dov lea daajroe saemien gïelen jïh kultuvren bïjre? Dellie mijjen lea giesiebarkoe dutnjien!   Mijjen lea giesiebarkoe akten jallh göökte noeride saemien goevtesisnie Svaale, Luvlege maanagïertesne. Giesiebarkoe maahta barkoe årrodh akten noerese 4 våhkoeh jallh göökte noeride ektesne 2 …

Åarjelsaemien gïeletjiehpije, 50 % ihkuve barkoe. Sørsamisk språkarbeider, 50% fast stilling

Røros kommune

  Åenehke barkoen bïjre   Mijjieh tjiehpies gïelebarkijem ohtsebe guhte sæjhta maanajgujmie barkedh saemien maanagïertegoevtesisnie Svaale, Luvlie maanagïertesne dallatjinie. Barkoen stoeredahke lea daelie 50 %.   Mijjen bïjre   Luvlege maanagïerte lea maanagïerte göökte goevtesigujmie, gusnie dïhte akte lea saemien. Maanagïerte lea tjaebpies sijjesn…

Helsefagarbeiderstillinger

Røros kommune

Blir du vår nye kollega?   Kort om stillingen Vi har ledige helsefagarbeider- (omsorgsarbeider, hjelpepleier) stillinger: 80 - 100 % fast stilling, Gjøsvika sykehjem 60 % fast, Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter 100 % fast, Øverhagaen bo-, helse- og veferdssenter 3x 80 - 100 % fast, Øverhagaen bo-, helse- og veferd…

Sykepleier- eller vernepleierstillinger

Røros kommune

Blir du vår nye kollega?   Kort om stillingen Vi har ledige sykepleier- og vernepleierstillinger ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem: fast 80 – 100 % sykepleierstilling, ØBHVS fast 90 - 100 % sykepleierstilling, ØBHVS fast 100 % sykepleierstilling Gjøsvika sykehjem fast 55 – 100 % sykepleier-…

Tilkallingsvikarer i barnehagene

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har behov for vikarer som kan stille opp på kort varsel ved fravær i personalgruppa. Behovet for vikarer varierer, og det kan være muligheter for få tilbud om å jobbe både på Røros, Glåmos og i Brekken. Dette kan du skrive noe om i søknaden. Om søknads- og ansettelsesprosessen  På grunn av stort behov for vikarer gjøres det fortlø…