• Bransje
  • Bedriftstype
  • Organisasjonsnummer
    939898743
  • Adresser
    Bergmannsgata 19
    7374  RØROS

Røros kommune oppføring hos:

Røros kommune

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomhetsområder.

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimssuerkide.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Kommuneplanlegger

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har en ledig stilling som kommuneplanlegger Om oss Tekniske områder er en egen virksomhet i Røros kommune. Vi leverer tjenester over et bredt spekter til innbyggere, publikum og andre kommunale virksomheter. Virksomheten vår har et sterkt fagmiljø med kompetanse på mange ulike fagområder, herunder kulturmiljø, plan, byggesak, ka…

Barnevernskonsulent

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har ledig en stilling som barnevernskonsulent ved virksomhet barnevern. Stillingen består av en fast stillingsandel på 40 %, og et 12 måneders vikariat på 60 %. Om oss Barneverntjenesten er en egen virksomhet i Røros kommune. Vi er en interkommunal barneverntjeneste for Holtålen, Røros og Os kommuner, og har til sammen 10 årsver…

Helsefagarbeider/Pleieassistent, TFF, Fast natt

Røros kommune

Kort om stillingene Vi har flere ledige nattstillinger for helsefagarbeidere/pleieassistenteri  langturnus. Pr tiden ved Øverhagan bofellesskap  1 x 80%   1 x 72%  1x 50%  1x 18%  Om oss Tjenester for funksjonshemmede holder til på Øverhagan bofellesskap og er en del av virksomheten hjemmebaserte tjenester. Brukerne er spredt i al…

Barnehagelærer med kunnskap om samisk språk og kultur

Røros kommune

Kort om stillingen Ledig 40% vikariat som barnehagelærer ved samisk barnehageavdeling Svaale i Luvlege maanagierte, Ysterhagan barnehage. Stilllingen er ledig fra 15.08.2022- 14.08.20223   Om oss Her i Svaale har du en unik mulighet til å delta i bevaringen og utviklingen av det sørsamiske språket. Du vil kunne ta i bruk din kunnskap om samisk kult…

Fysioterapeut/Helsefagarbeider med tilleggsutd.

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har en ledig stilling som Fysioterapeut/Helsefagarbeider i 100% fast stilling .  Om oss Hjemmebaserte tjenester er en egen virksomhet i Røros kommune. Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, der TFF …

Pedagogisk leder / barnehagelærer

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har ledige stillinger som pedagogisk leder og som barnehagelærer, i barnehagene på Røros og på Glåmos.  I stillingene har du ansvar for å tilrettelegge for et godt læringsmiljø både ute og inne for barna, og aktivt medvirke til et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal være i samsvar med alle våre styringsdokumenter, samt skje …

Helsefagarbeider stillinger

Røros kommune

Blir du vår nye kollega?   Kort om stillingen Vi har ledige helsefagarbeider- (omsorgsarbeider, hjelpepleier) stillinger på Gjøsvika sykehjem: 4 faste 80 - 100 % stillinger 80 % vikariat 03.09.2022 - 27.08.2023 Oppgi i søknaden hvor stor stilling du ønsker. Kort om oss Virksomhet institusjonsbaserte tjenester består av enhet…

Sykepleier- eller vernepleierstillinger

Røros kommune

Blir du vår nye kollega?   Kort om stillingen Vi har ledige sykepleier- og vernepleierstillinger ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (ØBHVS) og Gjøsvika sykehjem: fast 80 – 100 % sykepleierstilling, ØBHVS fast 90 - 100 % sykepleierstilling, ØBHVS fast 100 % sykepleierstilling Gjøsvika sykehjem fast 100 % sykepleier-…

Ræhpas ohtseme / Åpen søknad

Røros kommune

Åenehks barkoebæjhkoehtimmien bïjre Daate lea ohtsemeportaale gusnie ræhpas ohtsemh Rørosen tjïeltese maehtieh sïjse seedtesovvedh jïh registreereme sjïdtedh. Edtja gaajhkh ræhpas ohtsemh daan barkoebæjhkoehtimmien tjïrrh registreeredh mijjen elektrovneles ohtsemesysteemesne. Ohtsijh mah e-påastem ræhpas ohtsemigujmie påastedåastoevasse seedtieh, sïjhtebe…

Tilkallingsvikarer i barnehagene

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har behov for vikarer som kan stille opp på kort varsel ved fravær i personalgruppa. Behovet for vikarer varierer, og det kan være muligheter for få tilbud om å jobbe både på Røros, Glåmos og i Brekken. Dette kan du skrive noe om i søknaden. Om søknads- og ansettelsesprosessen  På grunn av stort behov for vikarer gjøres det fortlø…