• Bransje
  • Bedriftstype
  • Organisasjonsnummer
    939898743
  • Adresser
    Bergmannsgata 19
    7374  RØROS

Røros kommune oppføring hos:

Røros kommune

Verdensarvstedet Røros ligger i Trøndelag og har ca. 5600 innbyggere. Kommunen har et variert næringsgrunnlag, rikt kulturliv i historisk miljø, gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter, og et godt utbygd kommunikasjonsnett med fly, buss og jernbane. Organisasjonen Røros kommune har bortimot 600 ansatte fordelt på 12 virksomhetsområder.

Vearteneaerpiesijjie Røros lea Trööndelagesne jïh desnie medtie 5600 årrojh. Tjïelten akte gellielaaketje jieleme, ræjhkoes kultuvrejielede aktene histovrijen byjresisnie, hijven nuepieh ålkone mïnnedh giesege jïh daelvege, jïh hijven kommunikasjovneviermie girtine, bussine jïh ruevtieraajrojne. Årganisasjovnesne Røros tjïelte medtie 600 barkijh, joekedamme 12 gïehtelimssuerkide.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Barnehagelærer

Røros kommune

Barnehagen på Glåmos ligger midt i smørøyet mellom skole, gode turområder og et flott nærmiljø. Vi har tilgang til gymsal og kan bruke skolens uteområde. Vi søker en engasjert barnehagelærer som ønsker å gi barna en solid start i livet, og brenner for å utgjøre en meningsfull forskjell, hver dag.   Om stillingen    Pedagogisk leder har ansvar for at…

Miljøterapeut, 100% fast stilling

Røros kommune

Kort om stillingen Vi har en ledig ei 100 % fast stilling i ressursteamet hos psykisk helse- og rustjeneste.  Om oss  Psykisk helse- og rustjeneste er en avdeling som ligger under virksomhet helse. Avdelingen har 9,5 årsverk. Personalet er tverrfaglig sammensatt og innehar god fagkompetanse. Arbeidshverdagen er variert, og vi tildeler tjenester etter…

Formannskapssekretær

Røros kommune

Lyst til å arbeide med tilrettelegging for, og koordinering av politiske prosesser og demokratiuvikling i en unik kommune? Her har du mulighet til å arbeide sammen med politisk og administrativ ledelse i en kommune med høy energi og stor spennvidde i oppgavene.  Om stillingen    Dette er en 100 % fast stilling. Du vil være leder for politisk sekretaria…

Avdelingsleder 100% vikariat

Røros kommune

Kort om stillingene Vi har ledig 100% svangerskapsvikariat som avdelingsleder ved hjemmebaserte tjenester. Om oss Virksomhetens mål er å legge til rette og gi bistand, slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i egen bolig. Vi er per i dag organisert i tre avdelinger med hver sin avdelingsleder, Virksomheten er i stadig endring og utvikling, slik at vi …

Avdelingsleder for tiltaksteamet i barnevernstjenesten

Røros kommune

Vil du være med på å uvikle tiltaksteamet i barnevernstjenesten? Den interkommunale barnevernstjenesten for Holtålen, Røros og Os kommuner har ledig en fast 100 % stilling som avdelingsleder for tiltaksteamet.   Om stillingen    Avdelingsleder tiltaksteam er underlagt virksomhetsleder for barnevern, og er også fast stedfortreder for virksomhetsleder…

Barne og ungdomsarbeider

Røros kommune

Røros skole er en 1-10 skole med tre avdelinger, småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Vi søker engasjerte fagarbeidere som ønsker å bli en del av et fagmiljø som brenner for barns trivsel og læring. Om stillingen    Som fagarbeider har du medansvar for at skole og SFO driftes i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, kommunens egne plandokumenter…

Renholder / kjøkkenassistent (kombinert stilling), 70 % fast stilling

Røros kommune

I vår virksomhet jobber vi kontinuerlig med at du kan å øke din kunnskap og kompetanse for å kunne møte morgendagens utfordringer. Vi arbeider tverrfaglig og har god faglig kompetanse, og ser nå etter en dyktig medarbeider som styrker vårt team på renhold og avdelingskjøkkener. Blir kjent med helse- og omsorgstjenester i Røros kommune (se film)   Om st…

Fastleger

Røros kommune

Vi har fire ledige stillinger som kommunalt ansatt fastlege i 100% stilling. Om stillingen    Ved Røros legesenter har vi fire ledige stillinger som kommunalt ansatt fastlege i 100% stilling. Trykk på vedlagt lenke, og se filmen som beskriver hvordan det er å jobbe som lege i Røros kommune. Her kan du også møte noen av våre ansatte i tjenesten:  …

Giesiebarkoe saemien maanajgïertegoevtesisnie / Sommerjobb i samisk barnehageavdeling

Røros kommune

Kort om stillingen   Datne gaskem 16-20 jaepien båeries jïh dov lea daajroe saemien gïelen jïh kultuvren bïjre? Dellie mijjen lea giesiebarkoe dutnjien!   Mijjen lea giesiebarkoe akten jallh göökte noeride saemien goevtesisnie Svaale, Luvlege maanagïertesne jih Prahke maanagïertesne. Giesiebarkoe maahta barkoe årrodh akten noerese 4 våhkoeh jallh…

Tilkallingsvikarer i barnehagene

Røros kommune

  Vi søker flere engasjerte tilkallingsvikarer til vårt team!   Om stillingen Røros barnehage søker flere engasjerte tilkallingsvikarer – både assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere. I barnehagen er du en del av en gruppe barn og voksne, som undrer seg sammen, leker sammen, viser omsorg og empati for hverandre. Ingen dag er lik! Dette er en jobb …

Sommervikarer innen helse og omsorg

Røros kommune

Er du glad i å jobbe med mennesker, gi glede i deres hverdag og gjøre en forskjell? Da søker vi deg som vår kollega i sommer 2024 Kort om stillingen   Røros kommune søker etter dyktige sommervikarer innen helse og omsorg! Vi har behov for vikarer på flere ulike enheter, blant annet: • Gjøsvika sykehjem • Øverhagaen bo-, helse- og velferdss…

Ræhpas ohtseme / Åpen søknad 01/24

Røros kommune

Åenehks barkoebæjhkoehtimmien bïjre Daate lea ohtsemeportaale gusnie ræhpas ohtsemh Rørosen tjïeltese maehtieh sïjse seedtesovvedh jïh registreereme sjïdtedh. Edtja gaajhkh ræhpas ohtsemh daan barkoebæjhkoehtimmien tjïrrh registreeredh mijjen elektrovneles ohtsemesysteemesne. Ohtsijh mah e-påastem ræhpas ohtsemigujmie påastedåastoevasse seedtieh, sïjhtebe…