Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog i FACT 

Offentlig forvaltning

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik har ca. 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter;
Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikker 1, 2 og 3 Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik,
Enhet for allmenn psykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik.
Kontortjenester er organisert som egen enhet.

DPS Gjøvik har ledig 100% fast stilling som psykologspesialist/psykolog primært tilknyttet Regionalt FACT team Gjøvik.

FACT teamene er foreløpig samhandlingsprosjekt organisert i samarbeid med kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og NAV, som et eget team organisatorisk plassert i DPS Gjøvik, poliklinikk 1 Gjøvik. Teamet har tilholdssted i Siggerudsgt. 6, Gjøvik. Det er intensjon om overgang til varig drift juni 2024.

Det arbeides etter FACT-modellen med å gi langvarig oppfølging og behandling til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller rusproblematikk.
I FACT-modellen legges det vekt på en helhetlig tilnærming med fokus på arbeid, aktivitet, veiledning og kontakt med pårørende. FACT-teamet skal gi støtte til pasientens bedringsprosess, tilby tett oppfølging og målrettet behandling. Teamet skal i hovedsak gi behandling i pasientens hjem og nærmiljø, og skal ha et nært samarbeid med de ordinære tjenestene i pasientens hjemkommune. FACT er tverrfaglig sammensatte team bestående av overlege, psykologspesialist/psykolog, sykepleier/vernepleier/sosionom, musikkterapeut, brukerspesialist, arbeidsspesialist. FACT-teamet samarbeider nært med øvrige enheter i DPS Gjøvik, andre deler av psykisk helsevern, samt fastleger og primærhelsetjenesten, legevakt, NAV, somatisk sykehus, barnevern, politi m.v.                                                                                                     I FACT-teamene vil du delta i et spennende utviklingsarbeid som er en del av en nasjonal satsning.

Teamene jobber i hovedsak ambulant og stillingen innebærer en del reisevirksomhet i regionen.


Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist eller psykolog med lisens eller autorisasjon.
 • Relevant klinisk erfaring.  

Personlige egenskaper:

 • Det vil bli lagt vekt på evne til systematisk samarbeid, fleksibilitet og personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Veiledning/kurs/seminar.
 • Deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram i FACT modellen.
 • Deltagelse i faglig nettverk med andre spesialister.
 • Varierte og spennende utfordringer i et kreativt og godt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Lønn etter avtale.
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomst og reglement.
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.