Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist/psykolog

Offentlig forvaltning

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.  

Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud (ca. 5 km fra Hamar sentrum) og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll (ca. 15 km fra Gjøvik). Enhet for gravide og Enhet for familie er regionale enheter.


Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår tilbud skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale.


Er du en inspirerende og motivert psykolog/psykologspesialist med solid fagkompetanse? Ønsker du å bruke din faglige tyngde i en jobb som gir mening?

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Du, som engasjert og motivert fagperson, vil få erfaringer og muligheter til å jobbe med behandling i et helhetsperspektiv i et tverrfaglig miljø. Du skal jobbe med en pasientgruppe som trenger god og helhetlig behandling. Det krever mye av deg, både som fagperson og medmenneske. Ved å jobbe hos oss vil du få både utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, du vil jobbe tett sammen med et engasjert kollegium. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling. Erfaringer fra fagfeltet rus- og avhengighetslidelser er et viktig kunnskapsområde i de fleste psykologfaglige sammenhenger.


Som psykolog i en sengepost vil du jobbe tverrfaglig med annet helsepersonell. Dette muliggjør et bredt blikk på pasientens situasjon og funksjon gjennom hele døgnet. Det forventes at du er i stand til å gjøre selvstendige kliniske vurderinger, samtidig som du i det kliniske arbeidet alltid vil ha annet helsepersonell å drøfte med.

TSB er et satsningsområde, og avdelingen ønsker å styrke vår psykologfaglige kompetanse og faglige utvikling ytterligere. Vi arbeider stadig med å bedre behandlingen for pasientgruppen vår.


Enhet for utredning
Vi er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert utredning til personer med rusmiddelavhengighet og psykiske- og somatiske utfordringer. Enheten har 6 døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Pasientene legges inn frivillig. Alle henvisninger rettighetsvurderes av DPS. Det er også mulig å gjennomføre soning i samarbeid med kriminalomsorgen i frihet. Enheten tilbyr utredning der dette ikke lar seg gjennomføre poliklinisk. 

Mål for utredning

 • Å gjennomføre en systematisk utredning av psykisk helse, somatisk lidelse og rusmiddelbruk.
 • Belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemområder på en systematisk og strukturert måte, for best mulig å legge til rette for et videre behandlingsforløp.


Behandlingstilbudet
Utredningen består av samtaler, kartleggingsverktøy, diagnostisk intervju, tester, komparentinformasjon og miljøobservasjoner. Vi bruker en behandlingsplan som er tilpasset hver pasient. Den sikrer et systematisk og tverrfaglig samarbeid. Innleggelsen varer vanligvis 6-8 uker. Pasienten er involvert i egen utredning gjennom oppholdet og pårørende kan inkluderes etter pasientens ønske Utredningsarbeidet oppsummeres med anbefalinger om videre tiltak og behandling, i tett samarbeid med henvisende instans og pasientens hjemkommune. 

 

Arbeidsoppgaver:

Hos oss vil arbeidsoppgavene dine omfatte følgende hovedområder:
Du vil jobbe med pasientspesifikke og kliniske utredningsoppgaver. Du vil lede utredningsforløpet og veilede personalet. Du vil bistå enhetsledelsen i å ivareta drift jmf. styringsverktøy, kvalitetsmål, og skal delta aktivt i kvalitet- og endringsarbeid.  

Kvalifikasjoner:

 • Du er psykolog eller psykologspesialist.
 • Du har erfaring fra TSB eller en genuin interesse og nysgjerrighet for fagfeltet.
 • Du skriver og snakker godt norsk.
 • Personlig egnethet tillegges stor betydning.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper:

 • Du har humor og ro, tålmodighet og empati.
 • Du har evnen til å være glad i mennesker og er ydmyk i egen rolle.
 • Du har god refleksjonskapasitet og evner å sette grenser for deg selv og andre i en behandlingskontekst.
 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper og ser nødvendigheten av dette.
 • Du evner å systematisere store mengder informasjon og jobber strukturert.
 • Det er viktig at du leverer kvalitativt god dokumentasjon og er effektiv i ditt dokumentasjonsarbeid. 

Vi tilbyr:

 • Utviklingsmuligheter i et spennende og ambisiøst tverrfaglig kollegium.
 • Engasjerte og dyktige kollegaer.
 • Mulighet til å bidra til god behandling for en sårbar og stigmatisert pasientgruppe.
 • Vi legger til rette for spesialisering og hele spesialiseringsløpet kan gjennomføres i vår divisjon. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtalerog reglement.
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette