Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Psykologspesialist

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, barn og unge (NBTK barn og unge).

Oslo universitetssykehus er Norges største barnesykehus med både lokale-, regionale- og landsfunksjoner. Avdeling for Barn og Unges Psykiske helse på Sykehus (S-BUP) har et tverrfaglig team med barnepsykiatere, psykologer, kliniske sosionomer, spesialpedagoger, spesialsykepleiere og musikkterapeuter.
Avdelingen har to enheter, en på Rikshospitalet og en på Ullevål, med totalt 34 fagstillinger og 4 merkantile. Avdelingen arbeider med utredning og behandling av inneliggende og polikliniske somatisk syke barn og unge opp til 18 år og deres foreldre, henvist fra helseforetakets ulike somatiske avdelinger og poliklinikker, samt konsultasjons-liaison virksomhet. Avdelingen har også nasjonalt utrednings- og behandlingsansvar for pasienter under 18 år som henvises til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK). Vi har i tillegg undervisnings- og forskningsoppgaver.

Det er nå opprettet en 100 % fast stilling for psykologspesialist tilknyttet Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens.
Stillingen omfatter utredning, behandling og oppfølging av barn og unge henvist NBTK, samt deres foreldre og nettverk. NBTK vil i tiden som kommer ha store oppgaver hva gjelder veiledning ut mot regionale sentre for kjønnsinkongruens som skal etableres i alle helseforetak. I tillegg planlegges det et større kvalitetsprosjekt for å evaluere behandling og tilfredshet med tjenesten. I dette ligger det et behov for å omstrukturere arbeidsoppgaver i det tverrfaglige behandlingsteamet der det vil være behov for ulike kvalifikasjoner hos de ansatte.
I utredningsarbeidet i forhold til tilstanden kjønnsinkongruens er det ønskelig med interesse for fagfeltet, samt bred psykologisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten med barn og unge voksne som inkluderer erfaring med diagnostikk og differensialdiagnostikk ift. utviklingsforstyrrelser, alvorlige barne- og ungdomspsykiatriske tilstander, traumer, personlighetsproblematikk og familieproblematikk. Like viktig er relasjonell kompetanse og evnen til å oppnå trygghet og tillit i møte med ungdommer og foresatte med ulike behov.

Da arbeidsoppgaver tilknyttet NBTK er i endring vil evne til fleksibilitet tillegges vekt. Noe ledelseserfaring i små team, samt erfaring med utadrettet veiledning vil være av betydning. Interesse for, og eventuell erfaring med kvalitetsarbeid og forskning vil være positivt.

Startdato fra 1.8.2023 eller tidligere.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Arbeidsoppgaver:

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk utredning, diagnostikk og differensialdiagnostikk av barn/unge opp til 18 år henvist til NBTK.
 • Tverrfaglig arbeid i team.
 • Forskning, fagutvikling og undervisning internt/eksternt.
 • Utadrettet virksomhet og fagformidling; henvisende instans, lokalt hjelpeapparat, regionale  pasientorganisasjoner. 

Kvalifikasjoner:

 • Søker må være psykologspesialist, fortrinnsvis innen spesialiteten klinisk barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi eller nevropsykologi.
 • Erfaren psykolog i spesialisering kan også søke.                              
 • Evne til teamarbeid og samarbeid er essensielt.
 • Bred klinisk erfaring innen relasjonelt arbeid med unge inkl. differensialdiagnostikk vektlegges.
 • Ønskelig med noe ledererfaring.
 • Interesse for kvalitetsarbeid og forskning.
 • Undervisningskompetanse.
 • Behersker skandinavisk språk meget godt både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper:

Det legges stor vekt på gode samarbeidsevner i et lite tverrfaglig team, evne til å oppnå god relasjon, trygghet og tillit. Søker bør være fleksibel og ha evne til å arbeide i et fagfelt det er knyttet mange meninger til. 

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
 • Et innovativt, godt og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og utstrakt forskningsaktivitet.
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver.
 • Mulighet til å arbeide i et mindre team som er del av en større avdeling.
 • Avdelingen har et bredt undervisningsopplegg.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring, samt fritid/ulykkesforsikring.