Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Psykolog/-spesialist/Rådgiver

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har et todelt mandat som er regulert i Opplæringsloven § 5-6 og Barnehageloven § 19c. PPT har både system- og individrettede arbeidsoppgaver. Tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der regelverket krever det. I tillegg skal PPT hjelpe barnehage og skole i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å kunne legge barnehagetilbudet eller opplæringen i skolen bedre til rette for barn med særlige behov. PPT utreder enkeltbarns behov og gir veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. I tillegg tilbyr tjenesten kurs, nettverk, konsultasjoner til ansatte i barnehage og skole. Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som pedagog, spesialpedagog, pedagogisk psykologisk rådgiver, psykolog, logoped og barnevernspedagog.
Vi har ledig en fast stilling (100%) og ett vikariat (100%) på en av skoleseksjonene.
I PPT jobber det 61 personer. Alle ansatte er lokalisert samme sted og er inndelt i en barnehage- og to skoleseksjoner med en seksjonsleder som inngår i et lederteam sammen med virksomhetsleder. I tillegg har PPT tre merkantilt ansatte. I fagteamet inngår 2 psykologspesialister og 7 psykologer. Systemarbeid og intern kompetansedeling ivaretas gjennom fire ressursgrupper: Grunnleggende ferdigheter, Språk og kommunikasjon, Psykisk helse og livsmestring, Inkluderende barnehage og skole. Alle ansatte fagpersoner er del av en av ressursgruppene.

Arbeidsoppgaver
Utredning av barn. Utarbeide sakkyndig vurdering av opplæringsbehov. Bistå skoler i deres arbeid med kompetanseheving og organisasjonsutvikling. Veiledning av de voksne rundt barna. Arrangere kurs, nettverk og annet informasjonsarbeid. Deltakelse i kontaktpersonordning og skolenes ressursteam. Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Det utarbeides sakkyndig vurdering og gis også råd til voksne i grunnskoleopplæringen som henvender seg til PPT.
Kvalifikasjoner
Profesjonsutdannelse i psykologi/autorisert psykolog eller master i psykologi. Annen utdanning på universitet/høyskolenivå med relevant erfaring vil også bli vurdert
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og gode kommunikasjonsferdigheter er et krav
Erfaring med utredningsarbeid og kjennskap til/erfaring med bruk av kartleggingsverktøy
God kompetanse på barns utvikling
Veiledningskompetanse
Kjennskap til skolen som organisasjon vil være en fordel
Ved tilsetting vektlegges den samlede kompetansesammensettingen på seksjonen
Personlige egenskaper
Du må være selvstendig, strukturert og fleksibel.  Du må også være god på kommunikasjon og samarbeid med andre mennesker og til å bygge relasjoner.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt faglig arbeidsmiljø, varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter i et solid tverrfaglig team.
Gode pensjonsvilkår og lønn etter avtale. God mulighet til å bidra med å videreutvikle tjenesten i tett samarbeid med skoler og andre oppveksttjenester.