Ledig stilling

Stavanger Kommune

Psykisk helsearbeider

I Miljøtjenesten i bydelen Rennesøy og Finnøy, ønsker vi en kollega som trives med å ta ansvar i arbeidet med denne bruker gruppen. Miljøtjenesten gir blant annet tilbud om samtaleterapi, veiledning og støttesamtaler til mennesker med psykiske vansker og/eller rusvansker. Bruker medvirkning / involvering er viktig for å kunne gi rette verktøy til egenmestring. 

Gjennom bruker medvirkning , ønsker vi å kunne gjenspeiler behovet til den enkelte. 

Vi er opptatt av å bruke forskningsbasert kunnskap/ kunnskapsbasert praksis/ anbefalte teori og metode opp mot den enkelte problematikk/diagnose/symptom. 

I samtalene bruker vi elementer fra ulik teori/metode: Eks psykoterapi, kognitivterapi, motiverende intervju og relasjonsbehandling . 

Vi verdsetter en kultur hvor medarbeidere og ledere involverer hverandre og betrakter det som en styrke å gjøre hverandre gode. Løsninger finner vi sammen. Det forventes at du er med å forankre det faglige arbeidet i samarbeid med andre.

Arbeidsoppgaver:

Arbeide ut i fra  bestillingen fra HVK,  henvisendeinstanser, fastlege, spesialisthelsetjenesten, nav og pasienten selv. 

Du skal dokumentere i vårt journalsystem,  og vil ha et ansvar for handlings- og mestringsplaner. Utarbeide tiltaksplaner sammen med bruker 

Veiledningsansvar for kollegaer/studenter/lærlinger. 

Kartleggings og vurderingssamtaler 

Koordinator i ansvarsgruppe 

Delta i ansvarsgruppe

Pårørende arbeid 
Utarbeidelse/opprette IP
Utarbeide kriseplan

Tidsavgrenset samtaletilbud til personer med lettere til moderate psykiske helseplager 

Veiledning

Utvikling og drift av mestringskurs 

Utvikling av tjenesteinnhold innen området veiledet selvhjelp 

Oppfølging av innbyggere som nyttiggjør seg tilbud om veiledet selvhjelp

Du må legge til rette for et godt samarbeid med andre instanser , som bygger på samhandlingsreformen. Sikre at intensjonsavtalen ivaretas.

Kvalifikasjoner:

3-årig helsefaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå, minimum bachelornivå

Krav om videreutdanning innen psykisk helse eller annen relevant tilleggsutdanning

Relevant klinisk erfaring i spekteret psykiske helseplager

Erfaring med terapeutiske samtaler

Erfaring med å ha drevet grupper/kurs er ønskelig

Erfaring innen området veiledet selvhjelp er ønskelig

Videreutdanning kognitiv terapi er ønskelig

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål 

Personlige egenskaper:

God kartlegging- og vurderingskompetanse
Gode kommunikasjon- og formidlingsevner muntlig og skriftlig
Evne til fleksibilitet og omstilling
Gode samarbeidsevner
Interesse for faglige utfordringer
Like å arbeide selvstendig, men også i team
Du kan jobbe planmessig og målrettet.
Du tar initiativ og er proaktiv.
Du har gode kommunikasjonsevner.

Dine relasjonelle ferdigheter preges av at du innehar en trygg, robust og forutsigbar fremtoning i møte med andre.
Du evner å ta til deg nye kunnskap og veiledning og kan endre praksis.
Du evner å "tenke utenfor boksen" ift hvordan vi kan nærme oss ulike utfordringer på alternative måter.

Du har relevant erfaring  
Du er fleksibel. Utfordringer og endringer er en naturlig del av hverdagen og vil kreve at du kan omstille deg om nødvendig.

Du er synlig gjennom tilstedeværelse, nærhet og som rollemodell.
Pliktoppfyllende  

Vi vektlegger refleksjons- og læringsvilje hos vår nye medarbeider .

Vi tilbyr:

Stillingsbrøk: 100% 

Dagstilling

Fast stilling, hvor 50 % er tiltenkt Finnøy og 50 % på Rennesøy

Godt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse  

Et sosialt, inkluderende og trygt arbeidsmiljø 

Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende og sammensatte oppgaver

Gode velferds- og pensjonsordninger

Lønn etter gjeldende tariff