Prosjektmedarbeider 100% stilling

Østre Toten kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Arbeidssted: 

Vil du være med å utvikle framtidens tjenester og arbeidsform ved NAV-kontoret i Østre Toten kommune?

NAV Østre Toten har behov for en prosjektmedarbeider, som liker å jobbe i et pulserende og aktivt miljø. Du har øye for utvikling av tjenestene du jobber med. I tillegg er du god på få med deg dine kollegaer og brukere til å nå felles mål.

NAV Østre Toten har 26 dyktige og engasjerte ansatte.  Det siste året har bevist at NAV-kontoret gir gode tjenester, selv i krevende perioder. Vi har jobbet aktivt med å utvikle vårt tjenestetilbud. Det har vi deriblant gjort gjennom vår podcast “ØkonomiNAVigasjon”. Nå skal vi gå i gang med å utvikle vår kompetanse med hjelp av ny teknologi.

NAV sine verdier er tydelig, til stede og løsningsdyktig. Østre Toten kommune sine verdier er nytenking, kvalitet og respekt. Dette er verdier du må ha et forhold til.

NAV Østre Toten yter tjenester i Østre Toten kommune med ca. 15 000 innbyggere, og samarbeider med andre kommuner i regionen om tjenester. Gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.
NAV Østre Toten utøver partnerskap mellom Østre Toten kommune og NAV Innlandet.

Hovedmålsetningen er å bidra til at flest mulig arbeidssøkere oppnår sitt mål om tilknytning til arbeidslivet.

Fakta om stillingen: 

Statsforvalteren har innvilget prosjektmidler til NAV Østre Toten for å utvikle de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Dette er ett av to prosjekter, som har en varighet på inntil tre år.

Prosjektets varighet er under forutsetning av finansiering fra Statsforvalteren i Innlandet. 

NAV Østre Toten har et tett samarbeid med LePro. Dette samarbeidet er utviklet over tid gjennom gode arbeidsrettede aktivitetstilbud for brukere hos NAV.  
I prosjektet skal vi ta i bruk en ny arbeidsform. Dette skal være på samme lest som Matchbox Ringerike.   
 
Målgruppe for prosjektet er unge mottakere av økonomisk sosialhjelp, mellom 18-29 år. 

Målgruppen skal ha et individuelt tilpasset oppfølgingsløp, med tett oppfølging av person med god sosialfaglig kompetanse. Individuell oppfølging handler om å vite hvem man er og hva man kan passe til, om bærekraften i velferdsordningene og hvorfor det er viktig at de som kan må jobb. Det handler om drømmer om fremtiden, motivasjon, om valg, hva en arbeidsgiver ser etter når den rekrutterer, jobbsøkerkoder etc. Fokuset vil være å gi et grunnlag for et best mulig tilbud, med høyest sannsynlighet for gode resultater. 

Stillingen er organisert hos NAV Østre Toten og faglig leder hos LePro har det faglige ansvaret. Det daglige arbeidet vil hovedsakelig være på LePro, og du vil ha tett kontakt med kollegaer på NAV-kontoret. 

Arbeidsoppgaver:

 • Drive fram prosjektet i hele prosjektperioden 
 • Gi bistand til å mestre hverdagen 
 • Etablering av struktur, rutiner og holdninger som er viktig for arbeid, aktivitet og utdanning 
 • Skape oppmerksomhet, interesser og muligheter for arbeid, aktivitet og utdanning 
 • Utarbeide og følge opp konkrete planer 
 • Tverrfaglig arbeid, rettet mot riktige samarbeidspartnere 
 • Rapportere til styringsgruppen om framdrift i prosjektet 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen sosiale fag, fortrinnsvis vernepleie 
 • Det er en fordel å ha jobbet atferdsanalytisk 
 • Det er en fordel om du har arbeidserfaring fra miljøarbeid med unge mennesker og/eller arbeidserfaring med mennesker i krevende livssituasjoner 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Egenskaper:

 • Du skal oppleves som trygg i møte med ungdom 
 • Løsningsorientert
 • Omsorgsfull med en positiv innstilling 
 • Samarbeide og koordinere aktiviteten for å oppnå mål
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer
og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.