Ledig stilling

Trondheim Kommune

Programleder 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trondheim kommune søker programleder til en fast 100 prosent stilling som programleder for DigiTrøndelag.

Offentlig sektor har som mål å utnytte de nye teknologiske mulighetene til samfunnets beste. Tjenestene skal være effektive og oppleves som helhetlige for innbyggere og næringsliv. Sterkere samhandling og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet, både innad i kommunal sektor og i samarbeid med statlige aktører er vesentlig for å oppnå disse målene.

Bedre samordning vil gi økt gjennomføringskraft, bidra til raskere utbredelse, og at flere kan nyte godt av den kompetansen og kapasiteten som finnes i hver enkelt kommune og fylkeskommune. Flere felles løsninger vil også bidra til standardisering og tverrsektoriell samhandling. Det er derfor etablert en kommunal samstyringsstruktur hvor regionale digitaliseringsnettverk har en viktig rolle i å øke den samlede kompetansen, bidra til utbredelse av nasjonale løsninger, og være premissleverandører i det nasjonale utviklingsarbeidet. 

Trondheim kommune er vertskommune for programmet DigiTrøndelag. Programmet skal ha en tydelig stemme i det nasjonale diginettverk-samarbeidet, og framover vil eHelse være et særlig viktig område for Trøndelag. Universitetskommunen TRD3.0 sin satsing på sosial bærekraft, digital transformasjon og tjenesteinnovasjon skal også kobles tett på arbeidet som skjer i digitaliseringsnettverket.

Programleder rapporterer til organisasjonsdirektør i Trondheim kommune.

Arbeidsoppgaver:

Programområdet forvalter den samlede porteføljen av nasjonale og regionale tiltak. Programleder har en viktig rolle som  bindeledd mellom ulike nivå i samstyringsstrukturen, spesielt mellom ressursgrupper og Digitaliseringsutvalget.

Programleder skal:

 • Ta ansvar for utvikling og aktivering av strategier og handlingsplaner.
 • Etablere struktur for porteføljestyring og effektiv prosjektgjennomføring.
 • Identifisere konkrete løsninger som kan implementeres i regionen ved å koble på ressurser ute i kommunene.
 • Sikre og organisere operasjonell kapasitet gjennom kobling mot andre initiativ i Trøndelag, som innovasjonsnettverk, Universitetskommunen TRD3.0, Smartby-nettverket, bærekraftsarbeidet, næringsliv med videre.
 • Etablere tilgang på flere ressurser som gjennom forskning, studentsamarbeid og andre typer samarbeid kan bidra i arbeidet med strategi- og kompetansebygging.
 • Drive med relasjonsbygging og etablere nettverk på tvers av kommuner. 
 • Ha kontakt med regionrådet.
 • Inngå i mer operative aktiviteter sammen med digitaliseringsansvarlige i kommunene.
 • Delta og bidra på arenaer som e-kommune, Arena Trøndelag, og i arrangement i regi av Digitaliseringsdirektoratet og flere.
 • Ha tett dialog med andre diginettverk, og i fellesskap med disse utvikle den regionale strukturen etter modell av den nasjonale samstyringsstrukturen.
 • Ta ansvar for administrative funksjoner, herunder ansvar for anskaffelser, arkivering, budsjett og rapportering til bevilgende organer.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå, der lang og relevant erfaring vil kunne veie opp mot utdanningskravet.  
 • Erfaring med offentlig sektor.
 • Relevant erfaring fra prosjektledelse og porteføljestyring.
 • Erfaring med digitaliseringsprosjekter/-prosesser i offentlig sektor.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en programleder som har en  åpen, tillitvekkende og involverende lederstil som motiverer til gode prestasjoner. Du må være analytisk og  strategisk anlagt i ditt arbeide, ha god arbeidskapasitet og sikre god kobling mellom nasjonale initiativ og praktisk handling lokalt.
 • Vi ønsker deg som har svært gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter, med evne til både å proaktivt påvirke kommuner og andre interessenter, og samtidig kunne koble på akademia, næringsliv og andre miljø utenfor kommunesektoren for å delta og bidra.
 • Du evner å jobbe mellom det ledelsesmessige og operative, og  får ting til å skje også når du ikke har en klar styringslinje.
  Vi ønsker deg som har god rolleforståelse, og ser verdien av involvering og samhandling med politisk nivå og tillitsvalgtapparatet i kommunene.

Personlig egnethet vil tillegges vekt

Vi tilbyr:

 • En organsiasjon og et nettverk med kompetente medarbeidere.
 • Deltakelse i innovativt samarbeid med andre  enheter og samarbeidspartnere for å utvikle gode  kvalitative og helhetlige tjenester.
 • Lederstøtte fra kommunens utviklings- og støttetjenester.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.