Ledig stilling

Trøndelag fylkeskommune

Planprosjektleder

Offentlig forvaltning

Vil du lede planlegging av spennende, tverrfaglige veg- og gateprosjekter? 

Vi søker to nye planprosjektledere med kontorsted Trondheim eller Steinkjer.
I tillegg til at vi nå rekrutterer prosjektledere for planlegging, skal vi framover rekruttere innen flere ulike fagfelt, blant annet vegplanleggere, landskapsarkitekter, trafikkingeniører, geoteknikere, grunnerververe m.m.

Trøndelag fylkeskommunes målsetting er å ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og regional utvikling. Vegavdelinga planlegger, bygger, drifter, vedlikeholder og forvalter fylkesvegene. Som regional vegmyndighet har vi tett kontakt med det politiske styringsnivået, med rådgivere, entreprenører og forsknings- og utviklingsmiljøer. 

Vegavdelinga består av fem seksjoner og har totalt 180 medarbeidere, 45 av disse i vegfagseksjonen. Seksjonen bidrar med fagkompetanse i oppgaveløsningen i hele vegavdelinga. Vi benytter egne ressurser eller kjøp av tjenester, og kan i stor grad velge hvilke prosjekter vi løser med egne ressurser. Våre fagfolk er involvert i alle faser av et vegprosjekt, fra tidlig utredning, planlegging, prosjektering, bygging, drift/vedlikehold og forvaltning.

Trøndelag fylkeskommune har over 6000 km med fylkesveg, og vi planlegger og bygger større og mindre prosjekt i hele Trøndelag. Avdelinga planlegger to nye bompengepakker og starter utredningen av ytterligere en i 2022. Det er økende aktivitet i Miljøpakken i Trondheim, med blant annet stor satsing på tiltak som fremmer økt sykling. Vi satser på teknologi og bruker ulike modellverktøy for å løse de varierte utfordringene som møter oss i prosjektene.

Arbeidsoppgaver:

Prosjektlederne leder, koordinerer og deltar selv i planprosjekter i ulike planfaser.

De styrer og koordinerer tverrfaglige prosjektgrupper, der våre dyktige medarbeidere samarbeider for å finne de beste løsningene og skape en bærekraftig veginfrastruktur. Prosjektlederne er kontaktleddet opp mot prosjekteier og det politiske miljøet, og bidrar inn i skriving av politiske saksframlegg. De har hovedansvar for sluttrapport i utredninger, og prosess og plandokumenter i planprosjekter. De har også ansvar for kontakt med planmyndigheter, grunneiere og andre eksterne parter. 

Kvalifikasjoner:

  • Du har relevant høyere utdanning tilsvarende minimum bachelorgrad
  • Du har god erfaring med prosjektledelse
  • Du har erfaring med planprosesser, prosessledelse, styring og koordinering av prosjekter
  • Du har god kjennskap til offentlig forvaltning

Stillingen forutsetter at du har førerkort klasse B. 
God fremstillingsevne skriftlig og muntlig er viktig. Arbeidsspråket er norsk.
Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper:

  • Du samarbeider og skaper resultat gjennom og i relasjon til andre
  • Du jobber metodisk og med en systematisk tilnærming
  • Du jobber selvstendig og tar ansvar for resultater med rett kvalitet
  • Du har evne til å håndtere komplekse spørsmål og utfordringer

Vi tilbyr:

Som ansatt i Trøndelag fylkeskommune blir du en del av et engasjert og sterkt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver, med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Vi etabler faglige samarbeidsstrukturer med de andre fylkeskommunene for å skape kompetente nettverk innen ulike fag.
Medarbeiderne våre skal ha god balanse mellom arbeid og fritid.
Vi tilbyr gunstige arbeidstidsordninger med fleksitid og avspasering, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt muligheter for etter- og videreutdanning. Vi har også gode tilbud gjennom bedriftsidrettslaget. Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til fylkeskommunale tilsettingsvilkår.