Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordre Land kommune

Pedagogisk leder ved Furulund barnehage

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Det er ledig vikariat i 100% stilling som pedagogisk leder i Furulund barnehage i perioden 17.10.2022- 01.05.2023.

Vi søker deg som ønsker å gjøre en forskjell, og som sikrer at alle handlinger og avgjørelser som berører barnet har barnas beste som grunnleggende hensyn.

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeid med personale/styrer

- Ansvarlig for å organisere og delegere arbeidsoppgaver på avdelingen. Skrive arbeidsfordeling ut i fra rolle og ansvar.
- Når styrer er tilstede skal styrer og ped leder i samarbeid sørge for tilstrekkelig antall ansatte på avdelingen. Ved styrers fravær er dette ped leders ansvar. Det gjelder vikarinnleie og/eller avklare med ansatte om endring i eksisterende vakt.
- Skal gi veiledning og opplæring samt være faglig inspirator.
- Medvirke til /sørge for at samarbeid mellom alle som jobber i barnehagen, barn og foreldre blir best mulig. Har et særlig ansvar for samarbeid på egen avdeling.
- Sørge for at beskjeder og informasjon blir gitt til personalet. - Har ansvar for å gjennomføre avdelingsmøter. - Har plikt og ansvar for å følge studenters opplegg i deres barnehage- praksis. Knyttet til egen utdanning
- Har i samarbeid med styrer ansvar for at personalet kjenner til og jobber etter vedtatte planer og mål for avd, hus og tjenesteområde.
- Har ansvar for å benytte digitale verktøy som er tilgjengelig (BTI/stafettlogg og Compilo)

 • Pedagogisk arbeid på avdelingen

- Pedagogisk leder har ansvaret for at det daglige arbeidet med barna planlegges ut i fra oppsatte mål i Lov om barnehager, rammeplanen og årsplan for Nordre Land barnehagen. Barnets beste skal alltid være utg.pkt i dette arbeidet.
- Pedagogisk leder skal sikre progresjon i planer/faglig innhold.
- Pedagogisk leder skal være kjent med og vise forståelse for utøvelse av pedagogisk lederskap
- Pedagogisk leder er medansvarlig for utarbeiding av årsplan.
- Pedagogisk leder har ansvaret for at det daglige arbeidet med barna gjennomføres:
- Formelle og uformelle leke- og læringssituasjoner ut i fra mål og planer.
- Deltakelse i barns lek ute og inne. - Observasjon og kartleggingsarbeid.
- Samarbeid med andre faglige instanser som PPT, helsesykepleier, kompetanseteam etc. i samarbeid med styrer.
- Sikre kvalitet i samspillet mellom barn og voksne. Veilede ved behov
- Plikt til å informere styrer om enkeltbarn, gruppe eller ansatte. Vurdere hva som er nyttig informasjon.

 • Samarbeid med foreldrene

- Ansvarlig for at det holdes jevnlig kontakt med foreldrene
- Ansvarlig for gjennomføring av foreldresamtaler og medansvar i forhold til gjennomføring av foreldremøter
- Tar opp utfordringer på et tidlig tidspunkt
- Samarbeide med foreldre og aktuelle instanser om barn med nedsatt funksjonsevne, sammen med styrer og/eller spesialpedagog

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning er et krav, og gjerne med relevant videreutdanning
 • Veiledningskompetanse
 • Erfaring fra arbeid i barnehage
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø for barn og voksne
 • Viser selvstendighet og initiativ
 • Har forståelse av å arbeide pedagogisk og er oppdatert på fagfeltet
 • Lagbygger med gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Trives med fysisk aktivitet og å arbeide utendørs

Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende hovedtariffavtale
 • Medvirkning til å forme utviklingen av barnehagene
 • Fokus på et godt og trygt læringsmiljø i barnehage og skole
 • Nordre Land er en språkkommune med vekt på voksne som gode rollemodeller og bedre tverrfaglig innsats (BTI)

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til barnehageloven må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.