Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege - indremedisin

Offentlig forvaltning

Medisinsk avdeling ved klinikk somatikk i Flekkefjord har ledig overlegestilling for spesialist i indremedisin.

Vi søker etter spesialist i generell indremedisin. Har du i tillegg en grenspesialisering i kardiologi, gastroenterologi eller lungemedisin, så er du akkurat den kandidaten vi søker etter. Andre grenspesialiseringer (i tillegg til generell indremedisin) som nefrologi, hematologi eller geriatri er også aktuelt.

Er du spesialist i onkologi (uten å være spesialist i indremedisin), er du også velkommen til å søke ledig overlegestilling hos oss. Spesialist i onkologi vil kunne få overlegestilling, knyttet til poliklinikk / dagtidsarbeid, og vil arbeide i et tett samarbeid med Senter for Kreftbehandling i Kristiansand.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (medisinsk service klinikk, prehospitale tjenester og klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i en avdeling for kirurgiske fag (gynekologi / obstetrikk, ortopedi, kirurgi, anestesi, intensiv, kirurgisk poliklinikk) og en avdeling for medisinske fag (medisinsk sengepost, akuttmottak og medisinsk poliklinikk). Det er i tillegg en felles avdeling for pasientadministrasjon. 

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon, men traumefunksjon og akuttberedskap i kirurgi er midlertidig stengt. Dette har medført at legene i medisinsk avdeling fått et økt ansvar for å håndtere enkelte kirurgiske problemstillinger som av ulike årsaker likevel kommer inn til sykehuset i Flekkefjord likevel. Det er lagt ned, og legges ned, mye ressurser i undervisning og simulering for å håndtere dette. 

Medisinsk avdeling har over mange år hatt en meget stabil bemanning på overlegesiden. På bakgrunn av høy aktivitet er avdelingen tilført nye overlegeressurser, og vi har nå behov for en ny overlege som er spesialist i indremedisin, og som gjerne har en grenspesialisering i ett av de medisinske fagområdene i tillegg.  

Avdelingen har totalt 11,5 overlegestillinger, 8 LIS2 stillinger og 10 LIS1 stillinger (medisin og kirurgi). Vaktordningen ved avdelingen består pr. i dag av LIS1 i primærvakt som er døgnkontinuerlig til stede, og en bakvaktsordning for LIS2. Overleger er i tertiærvakt bak LIS2.

Medisinsk avdeling samarbeider godt med de medisinske fagmiljøene i de andre klinikkene i Sørlandet sykehus, Arendal og Kristiansand). I tråd med nasjonale strategiske føringer og utviklingsstrategien til Sørlandet sykehus , søker Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) å utvikle og utvide det faglige nettverket (sykehus i nettverk), med formål å opprette et faglig fellesskap som gjør sykehuset bedre i stand til å være et akuttsykehus i nettverk og møte framtidens utfordringer sammen med andre aktører. Dette inkluderer kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbedringsarbeid.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

  • Spesialist i indremedisin - gjerne med grenspesialisering i kardiologi, gastroenterologi eller lungemedisin
  • Onkolog kan også søke for stilling knyttet til poliklinikk.

Personlige egenskaper:

Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsingen på "Sykehus i nettverk". Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenester.