Overlege i palliativ medisin

Lovisenberg Diakonale sykehus AS

Hver dag jobber vi på Lovisenberg Lindring og Livshjelp for å ivareta våre pasienter med behandling basert på sykehusets kjerneverdier; kvalitet og nestekjærlighet.

Nå utvider vi legestaben med en 100 % fast overlegestilling i palliativ medisin.

Medisinsk klinikk ivaretar indremedisinske lokalsykehusoppgaver for et opptaksområde med drøyt 180.000 innbyggere sentralt i Oslo, og har spesialistkompetanse innen de fleste indremedisinske fagområder. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid og har spesielt fokus på storbyproblematikk.

Lovisenberg Lindring og Livshjelp (LLL) (tidligere Hospice Lovisenberg) ligger administrativt i Medisinsk klinikk og består av Lindrende døgnenhet, Lovisenberg livshjelpsenter (LHS) og en Kompetanseenhet (FOU-enhet). Vi tilbyr lindrende behandling, pleie og omsorg til pasienter med alvorlig kreftsykdom, pasienter med annen alvorlig lidelse, og døende. Døgnenheten med sine 12 plasser tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst og har ca. 350 innleggelser per år. LHS består av dagtilbud til kreft- og KOLS-pasienter, Lindrende poliklinisk virksomhet, samt Lindrende team som jobber innad på sykehuset og utad mot primærhelsetjenesten i de fire bydelene sykehuset har medisinsk primæransvar for. Vi har et nært samarbeid med onkologene ved LDS. Lindrende team arbeider primært rådgivende og konsultativt. LHS og kompetanseenheten tilbyr også kurs til pårørende/etterlatte og helsepersonell. Vi har frivillighets- og våketjeneste tilknyttet avdelingen.

LLL er et palliativt senter, og også et utdanningssted i kompetanseområde palliativ medisin for leger.
Vi tilstreber gjennom vår strategi å være framoverlente og i front innen fagområdet palliasjon.

Legestaben består per i dag av tre leger i 100 %, en lege i 86 %-stilling, samt fire leger i vaktordningen. Overlegene er spesialister i indremedisin eller onkologi, og samtlige dagtidsarbeidende leger har godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin. LLL har en egen palliativ 8-delt vakt turnus med hjemmevakter hvor legene fra LLL deltar samt fire onkologer hvorav to jobber ved LDS. I utgangspunktet er tanken at den nye overlegen på sikt skal delta i vaktordningen, men dette er ikke en forutsetning.

Vi trenger en ny overlege for å øke kapasiteten på poliklinikk, Lindrende team-arbeid på medisinsk avdeling, samt for å fristille avdelingsoverlegen for lederoppgaver.
Vi søker primært lege som er ferdig spesialist innen indremedisin, onkologi, anestesiologi, allmennmedisin e.l. Godkjenning i kompetanseområdet palliativ medisin er en fordel, men ingen forutsetning. Stillingen egner seg eventuelt også som praksis for leger som er i utdanning i kompetanseområdet palliativ medisin. Erfaring fra tidligere arbeid innen palliativ medisin er en fordel, men ingen forutsetning.

Leger som er interessert i palliasjon, men ikke helt ferdig med sin spesialistutdanning oppfordres også til å søke.

Vi kan tilby samarbeid med erfarne kollegaer og et meget erfarent tverrfaglig personell med høy kompetanse innen palliasjon, samt et arbeidsmiljø som er godt, stimulerende og utviklende. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning i KLP. Sykehuset har gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud.

Setter du pasient og pårørende i sentrum, og har evne til å inspirere og opprettholde et utviklende fagmiljø, ser vi deg gjerne som søker.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsoverlege Are Kirkaas Normann på tlf. 924 69 483.