Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege i Gynekologi

Offentlig forvaltning

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk for somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Intensiv, Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk). 

Sørlandet sykehus, avdeling Flekkefjord søker etter en ny kollega med spesialisering innen gynekologi. Vi søker etter overlege i gynekologi i 100 % fast stilling. Vi er ute etter en person som kan tenke seg å være pådriver for å videreutvikle de gode pasientforløp med pasienten i sentrum. Tiltredelse snarest.

Du vil få en god mulighet til å kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv, hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet. 

Ta kontakt dersom det er ytterlige spørsmål angående stillingen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver:

 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, sengepost og operasjonsstue (gynekologisk og svangerskap)
 • Vaktarbeid
 • Deltakelse i internundervisning 

Kvalifikasjoner:

 • At den faglige virksomheten ved avdeling for kirurgiske fag utføres i samarbeid med fagmiljøet i foretaket og etter retningslinjene gjeldende ved SSHF og SSF.
 • Bidra til å oppnå avdelingens målsetting, samt etterlevelse av faglige og etiske retningslinjer
 • Bidra til en aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen

Personlige egenskaper:

 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den kunnskap man har ervervet gjennom sin formelle utdannelse
 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den opplæring som har blitt gitt, og retningslinje/prosedyrer som er gjeldende i avdelingen
 • Viktige ansvarsområder og arbeidsoppgaver er å planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet til å ivareta hele spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak med bakvakt (spesialist/overlege i bakvakt).
 • Medansvar for at enhetsmateriell og personellressurser forvaltes faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Undervisnings- og veiledningsansvar for pasient, pårørende, kolleger, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag.
 • Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 • Bidra til å motivere medarbeidere og skape engasjement, ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull atferd i interaksjon med pasienter og mellom ansatte.
 • Bidra til en konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.

Vi tilbyr:

Utdanning - nødvendig:

 • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialistgodkjenning i gynekologi /obstetrikk.

Praktisk erfaring - nødvendig:

 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • Bred operativ erfaring innenfor gynekologi. Må kunne ivareta gynekologiske elektive og ø-hjelps operasjonspasienter.
 • Må kunne utføre laprascopiske undersøkelser og operasjoner, og kunne ivareta øyeblikkelig-hjelp pasienter til observasjon og utredning.
 • Må kunne ivareta Gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk og føde / barselkvinner.

Andre krav:

 • Kompetanse innen DIPS, Partus og Metavision

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibel
 • Evne til å skape engasjement
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsing på «Sykehus i nettverk». Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenester

Vi tilbyr:

 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tilrettelegging for aktiv deltakelse i fagmiljøet på tvers i SSHF
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien
 • Les mer om hva Flekkefjord by har og tilby her og her