Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Overlege, fast stilling 

Offentlig forvaltning

Seksjon rusakuttmottak og avgiftning (RUA) ved Oslo universitetssykehus HF, Aker, har gleden av å lyse ut en fast overlegestilling. Behandlergruppen består av ni overleger, ni LIS, samt fem psykologer. RUA er del av Avdeling Rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av seks seksjoner totalt og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen som har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. Avdeling rus- og avhengighetsbehandling har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.

RUA har høy kompetanse i avrusning fra alkohol, legeforskrevne medikamenter, samt illegale rusmidler. RUA gjennomfører medikamentopptrappinger/-nedtrappinger av pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), herunder avrusning av pasienter til videre behandling poliklinisk eller i døgn. RUA har også nært samarbeid med Legevakten om overdosepasienter, samt med smerteavdelingen om nedtrapping eller medikamentkonvertering av kroniske smertepasienter med problematisk opioidbruk.

Seksjon RUA har høy aktivitet i behandling av pasienter med rusrelaterte lidelser. Pasientgruppen har høy grad av somatisk og psykisk komorbiditet som sammen med sosiale problemer utfordrer behandlere i helhetlig og tverrfaglig behandlingstilnærming i nært samarbeid med primær og spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser, psykiske lidelser samt ivaretakelse av somatisk helse i direkte pasientbehandling sammen med LIS
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten
 • Veiledning av leger i spesialisering
 • Vaktordning inngår i stillingen 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk spesialistgodkjenning i relevant spesialitet: (rus- og avhengighetsmedisin, indremedisin, allmennmedisin, eller tilsvarende) 
 • Søkere som nærmer seg avslutning av spesialiseringsforløp innen rus- og avhengighetsmedisin kan vurderes

Personlige egenskaper:

 • Særlig interesse for faget, som ønsker å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner
 • God arbeidskapasitet, er strukturert, samt behersker norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr:

 • ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet
 • Vi har en høyt kompetent legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt (spesialister i rus har vi leger med bakgrunn fra indremedisin, allmennmedisin og psykiatri). Flere av legene har dobbeltspesialiteter
 • Det er viktig for oss at pasienten er i sentrum og vi har et godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger, legevakten, fastlege og NAV/sosialtjenester 
 • Våre pasienter har høy grad av komorbiditet og vi jobber i skjæringspunktet mellom rus, psykiatri og somatikk
 • Klinikken har egen forskningsenhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn etter avtale

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.