Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Overlege

Offentlig forvaltning

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddelavhengige i Agder. Avdelingen er organisert i 5 døgnenheter, til sammen 73 plasser, 2 poliklinikker organisert i ulike team, 1 ambulant enhet og en forskningsenhet. Det er totalt ca. 250 stillinger fordelt i Arendal, Byglandsfjord, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord. 

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege i rus- og avhengighetsmedisin ved Enhet for Gruppebehandling ved Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling.

Enhet for gruppebehandling er et behandlingstilbud til rusmiddelavhengige. Behandlingen foregår hovedsakelig i grupper med 7 – 10 pasienter i hver gruppe, med et eget tilbud til deres pårørende. Behandlingen er basert på 12-trinnsfilosofi og rusmiddelavhengigheten sees som primærlidelsen. Vår behandling er inndelt i faser, og består av poliklinisk forberedelse, gruppebasert dag- eller døgnbehandling, et familieprogram, et rehabiliteringsprogram og poliklinisk oppfølging etter primærbehandling.

Enhet for gruppebehandling har ca 20 årsverk fordelt på sykepleier, sosionomer, miljøterapeuter, miljøarbeider,  psykologer, LIS og overlege. Vi er lokalisert i Kongsgård alle 71, Kristiansand sammen med flere andre døgnenheter, ARAs eget FACT team og hovedadministrasjonen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Diagnostisering, utredning og behandling jf. pakkeforløp av rusmiddelavhengige og  spillavhengighet.
 • Arbeide i tråd med nasjonale føringer og lovverk.
 • Selvstendig klinisk arbeid i samarbeid med et tverrfaglig team om enkelte beslutninger i pasientens behandlingsforløp.
 • Deltakelse i enkelte deler av gruppebehandlingen.
 • Samhandling, råd og veiledning med samarbeidspartnere.
 • Veiledning av personal, herunder LIS veiledning.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, alternativ spesialist i allmennmedisin eller annen relevant spesialitet. Det kan legges til rette for spesialiseringsløp innen rus- og avhengighetsmedisin hvis ønskelig.
 • Klinisk erfaring med pasienter som har behov for rusbehandling.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig meget godt. Evt. nordisk språk.

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en engasjert overlege som er interessert i rusfaget, og som ønsker å utvikle faget sammen med oss til beste for pasientene.
 • Vi søker en overlege som ønsker å jobbe med 12 trinns orientert gruppebehandling.

Vi tilbyr:

 • ARA har et sterkt fagmiljø som går aktivt inn for å være en faglig oppdatert organisasjon hvor anerkjente behandlingsmetoder preger arbeidet. 
 • Egne legemøter i avdelingen. Vi har en legegruppe med bakgrunn fra forskjellige fagfelt. Foruten spesialister i rus har vi leger med bakgrunn fra nevrologi, indremedisin, allmennmedisin og psykiatri. Flere av legene har dobbeltspesialiteter.
 • Det er viktig for oss at pasienten er i sentrum, vi har et godt samarbeid på tvers av avdelinger, kommuner og frivillige organisasjoner. 
 • Spennende og varierte oppgaver. Vi jobber ofte i skjæringspunktet mellom rus/psykiatri/somatikk.
 •  ARA har egen forsknings enhet og det er mulighet for å kombinere klinisk arbeid med forskning.
 • Pensjonsordning (2% trekk) som gir rett til alders-, uføre- og etterlattepensjon.
 • Overleger i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Individuelt tillegg.