Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonalt cybersikkerhetssenter søker senioranalytiker

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en entusiastisk og samfunnsengasjert senioranalytiker til en nyopprettet enhet - Enhet for flerkildenalyse. Stillingen er fast. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Seksjon for cyberanalyse bidrar med teknisk og analytisk kompetanse i senterets portefølje. Dette innebærer blant annet å hente inn, analysere og vurdere data knyttet til hendelser, infrastruktur, og operasonssett for å vurdere risikobilde innen cyberdomenet. Seksjon for cyberanalyse har nylig gjennomgått en omstrukturering for å kunne absorbere vekst i ansvarsområder, leveranser og personell. I den forbindelse er seksjonen nå strukturert i to enheter; Enhet for teknisk innhenting og analyse og Enhet for flerkildeanalyse.

Enhet for flerkildeanalyse skal være en sentral pådriver for kunnskapsstyrte prosesser i seksjonen og i senteret i stort og skal levere støtte og produkter til interne og eksterne samarbeidspartnere. Enheten skal bidra til et tidsriktig og relevant cyberrisikobilde knyttet til nasjonal kritisk infrastruktur og nasjonal cybersikkerhet. I tillegg forventes det at enheten skal bidra til å svare ut spørsmål knyttet til konkrete hendelser, mene noe om implikasjoner av kompromitteringer, samt bygge overordnet forståelse og kunnskap om avanserte trusselaktører (APT) og sårbarheter som kan utnyttes. Vi er i oppbyggingsfasen og har behov for en senioranalytiker som kan bidra til at vi jobber kunnskapsstyrt, målrettet og effektivt for å levere produkter som dekker cybersikkerhetssenterets informasjonsbehov.

Personlig egnethet for stillingen og relevant etterretningsfaglig bakgrunn vektlegges. Den som ansettes må ha høy integritet og det stilles høye krav til struktur og kvalitet i arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og koordinere analyseprosessen i samråd med enhetsleder
 • Delta i oppdragsdialog og foreta oppdragsanalyse
 • Utarbeide og presentere analyseprodukter for beslutningsstøtte med objektivitet og etterprøvbarhet
 • Utføre kvalitetskontroll på analyseprodukter produsert i enheten
 • Bidra til videreutvikling av flerkildefaget og tilhørende prosessbeskrivelser i enheten
 • Delta i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseoverføring
 • Sammen med seksjonens ledergruppe delta i virksomhetsplanlegging i forhold til fagfeltet
 • Samarbeide med relevante interne og eksterne aktører og samarbeidspartnere
 • Ta del i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere samfunnsvitenskapelig utdanning eller annen relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå/hovedfags - eller masternivå. Ved lang og relevant erfaring kan krav om master bortfalle.
 • Minimum 5 års praktisk erfaring med etterretning, hvorav minimum 3 års praktisk erfaring med analyseprosess og bruk av analyseteknikker
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra ulike funksjoner innen etterretning
 • Erfaring fra analysearbeid som involverer flere komplekse kilder på ulike graderingsnivå
 • Erfaring fra analysearbeid som inkluderer trusler, sårbarheter og risiko i det digitale rom
 • Kjennskap til kvalitative og kvantitative metoder
 • Kjennskap til NSMs samfunnsoppdrag

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper, herunder evne til å planlegge, prioritere og ferdigstille leveranser
 • God evne til å motta og gi konstruktive tilbakemeldinger
 • Gode evner til analytisk og kritisk tenking
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Tilpasningsdyktig og utviklingsorientert
 • God gjennomføringsevne


Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et operativt miljø
 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • En arbeidsplass der du er kontinuerlig involvert i operative saker av betydning for nasjonale interesser
 • Topp moderne lokaler
 • Kurs og videreutdanning: Kompetanse er seksjonens kjernevirksomhet
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode arbeidsbetingelser med mulighet for noe hjemmearbeid, fleksitid og trening i arbeidstiden

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) med årslønn innenfor spennet kr 661 400 – 839 900 (for tiden tilsvarende lønnstrinn 70 -80). Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.


Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Hemmelig/NATO Secret.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse. 

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.
NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.