• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3899288
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Miljøterapeuter 1.-7.trinn - Midlertidig med mulighet for fast stilling på Ammerud Skole

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning


Innledning:
Ammerud er en flerkulturell 1.-7.skole som ligger tett opp til Lillomarka i Grorud bydel.

Dagens Ammerud skole ble bygget i 2005 og fremstår som et moderne skoleanlegg med fleksible undervisningsarealer og funksjonelle fellesområder. Skolen har pr.d.d 590 elever. Personalet på 90 ansatte er godt kjønns – og aldersblandet. Se informasjon på skolens hjemmeside www.ammerud.osloskolen.no
 
Organisering av undervisning
Hvert trinn disponerer en base med en kapasitet på 90 elever som organiseres i fire kontaktgrupper. Opplæringsøktene foregår delvis i kontaktgrupper, i mestringsgrupper på tvers av kontaktgrupper og i faggrupper tilpasset elevenes behov. I tillegg gis det tilpassede kurs rettet mot elever som ikke har oppnådd faglig forventet utvikling, eller elever med stort læringspotensial som trenger større utfordringer, både i og utenfor kontaktgruppene.
 
Profesjonsfellesskap
Å innhente veiledning og inspirasjon fra eksterne samarbeidspartnere er viktig, men vi opplever ofte at implementering og kompetanse på de ulike satsingsområdene ikke alltid blir værende igjen i organisasjonen. På Ammerud har vi tro på det å bygge kapasitet på vår egen skole da erfaring har vist at endringsarbeid og implementering av gode tiltak med våre egne fagfolk, i større grad har blitt en del av skolens praksis. Derfor har vi gradvis bygd opp et støttesystem med flere solide fagteam med formell og relevant kompetanse som Team Spes.ped., Team MerLæring og nå Team Skolemiljø.
 
Team skolemiljø
Vi har et sterkt fokus på arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø for elevene. Vi har lagt til rette for et ustrakt samarbeid mellom lærerne på trinn, og mellom nærmeste leder, sosiallærer, kontaktlærer, assistent og miljøterapeut. Lærerne jobber med å utvikle elevenes faglige og sosiale kunnskap, med fokus på det faglige. Miljøterapeut har i oppgave å tilrettelegge for sosial samhandling med elevene, mellom elevene og mellom elevene og lærerne/assistentene da miljøterapeuten har sin kompetanse med det psykiske og sosiale i fokus. Vi ønsker å styrke og utvikle vårt Team Skolemiljø som består av en leder og tre miljøterapeuter (miljøterapeut 1-2, miljøterapeut 3-4 og miljøterapeut 5-7). Våre miljøterapeuter er skolens fremste fagfolk på sitt fagområde. Deres rolle er å bistå elever, videreutvikle ansatte og gi faglig råd til skolens ledelse. I 2017 ble det gjort endringer i opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø. Målet med de nye reglene er å sikre et mer effektivt regelverk mot mobbing og en bedre håndheving av reglene. Team Skolemiljø har en sentral rolle i dette arbeidet.
 
Miljøterapeuter vil være ekstra voksenressurser på toppen av skolens grunnbemanning som består av 4 kontaktlærere, 1 spesialpedagog og 2-3 assistenter på hvert team (uavhengig av antall vedtak).

 

 
Utdanningsnivå:

3-årig utdanning på høyskolenivå.

Utdanning innenfor det psykososiale feltet som f.eks.: barnevernspedagog, sosionom, barnehagelærer, bachelorgrad i psykologi eller vernepleier.

 

 
Generelle opplysninger:

Stillingsbrøk 100% (60 % på skolen og 40% på AKS)

Startdato for ansettelse er snarest mulig.

Miljøterapeutene skal jobbe på 1.-7. trinn.  

     

Arbeidsoppgaver:

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

1) Bistå, støtte og delta i omsorgsarbeid rundt elever:

I samarbeid med kontaktlærer, assistent og ansvarlig leder, planlegge og følge opp elevsaker ved igangsetting av psykososiale tiltak rettet mot enkeltelever og grupper av elever med fokus på øke/utvikle elevenes sosiale kompetanser.

Ansvar for å gjennomføre planlagte aktiviteter sammen med elev(er) etter nærmere oppsatt plan med mål og innhold.

Støtte- og samtalepartner for elever ved bruk av ulike samtaleteknikker som bearbeidende samtaler, støttesamtaler, konfliktløsende samtaler, krisesamtaler, motivasjonssamtaler både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Følge opp skolens rutine for oppfølging og håndtering av uønsket elevatferd.

I samarbeid med lærerne kartlegge og analysere utfordringer i læringsmiljøet.

Delta i omsorgsarbeidet for elevene, herunder oppfølging av eleven i skolens fellesarenaer som skolegården, basen, klassen, korridorene og friminuttene.

Bidra til at elevene på Ammerud trives, og har det trygt og godt.


2) Veilede og videreutvikle skolens praksis rundt arbeidet med å skape et trygt og godt skolemiljø:

Skolens ressursperson med spisskompetanse i psykososialt arbeid på skolen.

Vil sammen med ansvarlig leder være en del av arbeidsgruppen som skal videreutvikle skolens "Plan for et trygt og godt skolemiljø".

Fungere som veileder for kontaktlærer og assistent, individuelt eller på team.

Evne å inngå i en åpen delingskultur for å utvikle skolens praksis ved å forelese, inspirere, reflektere, veilede og støtte kolleger i deres arbeid på felles utviklingstid.

Holde seg faglig oppdatert ved å følge med, bruke og dele forskning/fagutvikling innenfor spesialiseringsområdet.

Ved behov bistå lærerne på utviklingssamtaler.

Koordinere/delta på møter med lærer, foresatte og ledelsen som omhandler psykososiale utfordringer hos eleven(ene).

Delta på foreldremøter, høst og vår.

Samarbeid med øvrig hjelpeapparat som Barnevernet, PP-tjenesten, BUP, helsetjenesten og andre aktuelle instanser i bydelen.

 

Samarbeidsforhold:

Delta på teammøte med lærerne på trinn.

Delta på elevtimen med lærerne på team, sosialarbeider og sosiallærer.

Delta på skolemiljøteammøte.  

 

   

Kvalifikasjoner:Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

God relasjons- og samarbeidskompetanse.

Erfaring fra arbeid med adferdshåndtering/regulering

God kunnskap om utvikling av sosial kompetanse.

Erfaring fra hvordan håndtere mobbing og hvordan skape et trygt skolemiljø i praksis.

 

Personlige egenskaper:

 

Kunne utøve en tydelig og omsorgsfull voksenrolle

Evner å se på hvordan det sosiale nettverket, klassemiljøet og lærerne påvirker situasjonen til elever med sosiale utfordringer.

Du har et godt elevsyn og er positivt innstilt til hvert enkelt barn, forstår barnets adferd og møter barnet med varme og omsorg.

Du viser engasjement, tar initiativ, er løsningsorientert og har stort arbeidskapasitet.

Du er dyktig på å kommunisere og bygge relasjoner.

Du er effektiv og trives i et hektisk og variert miljø.

Du er god på skriftlig fremstilling og systematisk dokumentasjon.

Personlig egnethet og riktig innstilling vil bli tillagt stor vekt.

Vi ser etter deg:

Som ønsker å yte mer enn det som forventes av deg fordi elevenes trygghet og trivsel er viktigst.

Som har evne til å bygge relasjon med elevene, og som mener relasjon er den viktigste inngangsporten til å kunne engasjere, motivere og lede elevenes sosiale utvikling.

Som har kompetanse og særinteresse på fagområdet "Godt og trygt skolemiljø".
 
Vi søker etter en robust, dedikert og ambisiøs miljøterapeut som i møte med elevene bruker sine psykososialfaglige kunnskaper til å skape en varig endring som gjør at elevene opplever trygghet og trivsel i sin skolehverdag. Miljøterapeuten skal planlegge og tilrettelegge, og i all hovedsak delta i skole- og AKShverdagen med elever som har behov for tettere oppfølging, tilsyn og sosial trening. vekt.

 

Vi tilbyr:Et stort lag rundt elevene.

En spennende og utfordrende stilling i et fleksibelt skolemiljø.

Gode samarbeidsmuligheter og godt arbeidsmiljø.

Lønn etter gjeldende regler og avtaler.

 

 
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  17.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3899288
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune