Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Ål Kommune

Miljøterapeut / sjukepleiar / vernepleiar 100 % fast stilling - avdeling Meistring

Offentlig forvaltning

Vil du vere med på å vidareutvikle gode lågterskel meistringstilbod til brukar med innan rus / psykiatrifeltet i Ål kommune?

Er du glad i menneskjer, og ser du andre sine ressursar og potensiale?

Me har ledig 100 % fast stilling i avdeling Meistring. Oppgåvene er varierte og mangfaldige der brukaren sjølv er delaktig i planlegging og utforming av tenestene sine.

Arbeidsoppgåver

Dagleg oppfølging av tenestemottakarar og ivaretaking av brukarar sine ressursar er ein viktig del av arbeidet for å bidra til meistring og god livskvalitet: Dette vil mellom anna vere:

 • ansvar for heilskapleg oppfølging og miljøtiltak for heimebuande med psykiske og rusrelaterte utfordringar
 • følge opp medisinsk og miljøterapeutisk behandling
 • gje oppfølging til innbyggjarar utfordingar innan rus og psykisk helse og med utgangspunkt i den enkelte sine behov
 • delta i dagsentertilbod
 •  tverrfagleg samhandling med samarbeidspartar og pårørande
 • ivaretaking av pasient/brukar sine ressursar, og bidra til meistring og god livskvalitet
 • vere med å vidareutvikle tenesta i tråd med samfunnet si utvikling, til dømes gode lågterkseltilbod og velferdsteknologi
 • du kan også bli tillagt andre oppgåver avhengig av dine kvalifikasjonar og bakgrunn

Kvalifikasjonar

 • helse- og/eller sosialfagleg utdanning på bachelornivå helst med autorisasjon som sjukepleiar/ vernepleiar.
 • ønskjeleg med vidareutdanning i psykisk helsearbeid og/ eller rus
 • førarkort i klasse B
 • framandspråklege må dokumentera bestått B2

Personlege eigenskapar

 • du har engasjement for faget og brukargruppa
 • du kommuniserer godt med brukarar, deira pårørande og samarbeidspartar
 • du ser den enkelte sine ressursar og potensiale, og motiverer for meistring og endring
 • du har fleksibilitetsvilje, tar ansvar og kan jobba sjølvstendig
 • du er positivt, løysingsorientert og meistrar stress og uforutsette situasjonar

Det blir lagt stor vekt på personlege eigenskapar

Me tilbyr

 • godt arbeidsmiljø med erfarne, trygge og kunnskapsrike kollegaer
 • arbeidsplan/turnus med lite ubekvem arbeidstid
 • eit godt etablert tverrfagleg miljø og gode system for samarbeid med andre
 • internundervisning, fagleg utvikling og rettleiing
 • full barnehagedekning i kommunen
 • hjelp til å skaffe bustad
 • lønn etter gjeldande tariffavtale. Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala.
 • pensjonsordning i KLP
 • rekruttere og behaldetillegg
 • rabattert pris på treningssenter

Politiattest

Dei som vert tilsett må legge fram politiattest som ikkje skal vere eldre enn tre månader. Den skal ikkje leggast med som vedlegg til søknaden, men skal sendast inn dersom det vert gjeve tilbod om stilling.

Send søknad

Du må sende elektronisk søknad. Velg " Send søknad" og fyll ut søknaden (du treng ikkje opprette nokon brukar i systemet fyrst). Informasjon etterkvart i tilsettingsprosessen vert sendt på e-postadressa du loggar deg på med.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Intervju kan bli gjennomført fortløpande i søknadsperioden. Til intervjuet må du ta med attesterte kopiar av vitnemål og ev. tenesteattestar dersom desse ikkje er lagt inn elektronisk i søknaden.

Søkjarar som ynskjer å vere unnateke offentlegheit må grunngje dette særskilt. I samsvar med Offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjarar bli offentleggjort sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista, men dette vil du i så fall få varsel om.

Du er velkomen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål til stillinga.

Bu og jobbe i Ål

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål! Meir info her!