Ledig stilling

Haugesund kommune

Miljøterapeut med fagansvarfunksjon

Offentlig forvaltning

Tilrettelagte tjenester gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning. Enheten gir også tjenester som dagtilbud og har ansvar for BPA ordninger. Det er 13 avdelinger i Tilrettelagte tjenester, 11 av disse er boliger i tilknytning til døgnbemannet personalbase. Enheten har også ansvar for et avlastningshjem for barn og ungdom. Avdelingene ligger spredt i hele Haugesund kommune. I Tilrettelagte tjenester er det ca. 400 ansatte, i tillegg til støttekontakter og familieavlastere.

Kvalamarka 35 ligger nord i Haugesund hvor det gis tjenester til 10 personer med nedsatt funksjonsevne, som har behov for hjelp til dagliglivets aktiviteter. Avdelingen er mye brukt til praksisplass for lærlinger, elever og studenter.

Arbeidsoppgaver:

 • Fagansvarlig har ansvar for at avdelingen gir faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet i tråd med gjeldende vedtak.
 • Har oversikt på at tjenestene er koordinerte og samordnede
 • Sikrer at avdelingene har riktig kompetanse tilgjengelig i tråd med de tjenestene som ytes
 • Sikrer at vedtak tilknyttet tjenesteytingen evalueres, at tiltaksplaner er oppdaterte og behandles i tråd med lov og forskrift
 • Sikrer forsvarlig medikamenthåndtering i henhold til gjeldende retningslinjer
 • Bistår personale i avdelingen slik at tiltak og faglige planer utarbeides, følges og evalueres
 • Gir opplæring, veileder og holder refleksjonsmøter
 • Sikrer at dokumentasjon og journalføring utføres i henhold til gjeldende lov og retningslinjer
 • Deltar i nettverks og utviklingsarbeid i virksomheten for øvrig
 • Kontinuerlig oppfølging av HMS, rutiner og prosedyrer
 • Internkontroll, følge opp avvik og foreslå forbedringstiltak
 • Fagansvarlig samarbeider med avdelingsleder og bidrar til at avdelingen har riktig kompetanse og er organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til de oppgavene som skal løses. Fagansvarlig er delaktig i miljøarbeidet som veileder og bistandsperson, samt tilrettelegger for at andre ansatte utfører sine delegerte oppgaver. For tiden jobber fagansvarlig ordinær turnus i ukedagene og 14 timers vakter hver 4. helg.
 • Fagansvarlig er kontaktperson ved avdelingsleders fravær, noe som innebærer en del administrativt arbeid gjennom året

Kvalifikasjoner:

 • Vernepleier/ sykepleier eller andre med relevant høyskoleutdanning innen helse og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning
 • Minimum 2 års erfaring fra fagfeltet
 • Må ha erfaring innen helse- og omsorgstjenesteloven Kap.9
 • Ønskelig med veilederkompetanse.
 • Erfaring med elektroniske arbeidsverktøy og kunne sette seg inn i nye system
 • Norsk er arbeidsspråket i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Søker må ha ordinært førerkort klasse B til biler med manuelt gir.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarsbevisst, selvstendig og har god planleggingsevne.
 • Du er målrettet, kreativ og omstillingsdyktig.
 • Du har fokus på godt samarbeid med kollegaer, brukere og pårørende.
 • Du liker å jobbe i team og har forståelse for gruppedynamikk, samarbeidsformer og resultatoppnåelse.
 • Du er faglig engasjert og evner å omsette fag til praksis.
 • Du har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
 • Du liker gode utfordringer og er handlings- og løsningsorientert.
 • Du er opptatt av kvalitet og å sikre at praksis samsvarer med lokale og nasjonale retningslinjer.

Vi tilbyr:

 • Lønn blir fastsatt i henhold til tariff og gjeldene avtaler knyttet til fagansvarlig funksjonen.
 • En utfordrende og spennende jobb i et aktivt arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer
 • En arbeidsplass der det er rom for faglig og personlig utvikling
 • God seniorpolitikk
 • Fokus på kvalitet og HMS-arbeid
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)
 • Startpakke for vernepleiere/sykepleiere som flytter til kommunen, eller i normal pendleravstand for å bosette seg/etablere seg for å gå inn i fast jobb. Startpakke utgjør kr. 20 000,- og ytterligere kr. 20 000,- dersom vernepleier/sykepleier fortsatt er i jobb i kommunen etter ett år, jf. retningslinjer for startpakke