Vernepleier 100% Utsikten spesialinstitusjon

Lillestrøm Kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Utsikten er en spesialinstitusjon som hører hjemme i avdeling miljøtjenester i institusjon. Denne avdeling inneholder også avlastning for barn og voksne samt privat avlastning. I tillegg så drifter avdelingen også råd og veiledningstjenesten som er foreldreveiledning til familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Vi drifter også SIBBS (pårørendestøtte for søsken) samt annen type kursing i kommunen.

Utsikten er en kommunal heldøgnstjeneste som ivaretar ungdom uavhengig av diagnose og tidligere tjenester.

Utsikten gir individuelle tjenester basert på kjennskap til og kunnskap om den enkelte ungdom. Ungdommene har det til felles at de har alvorlige atferdsproblemer, og trenger hjelp for å mestre livene sine. Atferdsproblemene varierer over et stort spekter, men kjennetegnes ved at de skaper store utfordringer for ungdommen, deres nærpersoner eller samfunnet for øvrig. Utsikten har 5 plasser, og er et midlertidig tjenestetilbud med mål om å kartlegge omfang av utfordringer og redusere disse, øke ferdighetene den enkelte trenger for å leve mest mulig selvstendig, og etablere gode rammer for bistand og oppfølging. Vi har koordineringsansvar mens ungdommene er hos oss. Utsikten hospiterer ungdommene både ved inn- og utflytting. 
Arbeidet baserer seg på prinsipper fra målrettet miljøarbeid og anvendt atferdsanalyse. Det er utarbeidet fagadministrative systemer som sikrer informasjonstilgang og informasjonsflyt. Alle ansatte får opplæring i både direkte tjenesteyting og faglig arbeid. Vi jobber med kompetanseheving, blant annet ved internundervisning og opplæring. Vi jobber kontinuerlig for å bli gode på kollegaveiledning.

Fokuset på personalsikkerhet er høyt og ivaretas ved skriftlige rutiner, opplæring og veiledning. I tillegg gjennomføres det regelmessige treninger i fysisk konflikthåndtering (HAVA). 

På grunn av lokasjonen må de som tilsettes ha gyldig førerkort og bør disponere egen bil. Vi har 3 leasingbiler til transport av ungdommene.

Per i dag har vi 4 ukers turnus med langvakter hver 4. helg. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge behov og utfordringer
 • Bidra i avdelingens fagutviklingsarbeid
 • Direkte arbeid med brukerne basert på målretta miljøarbeid/ anvendt atferdsanalyse
 • Ajourholde og videreutvikle fagsystemer og kvalitetssikringsarbeid
 • Primærkontaktoppgaver
 • Følge opp vedtak etter hol kap. 9
 • Pårørendesamarbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Ambulant arbeid i overgangsfaser for brukerne
 • Legemiddelhåndtering 
 • Muligheter for å gjennomføre internkursing og kursing for andre tjenestesteder internt i kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleier
 • Søkere må ha god fysisk og psykisk helse
 • Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig godt
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Kreativ, fleksibel, raus og trygg miljøarbeider
 • Faglig dyktig, og vil bli enda bedre sammen med andre
 • Tørre å by på seg selv
 • Mestre å stå i krevende situasjoner over tid

Vi tilbyr:

 • Lønn etter hovedtariffavtalen og funksjonstillegg på 25.000 p.t.
 • Et levende fagmiljø med trivelige arbeidskollegaer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Gratis parkering p.t.