Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Øygarden kommune

Miljøterapeut 100% fast

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Om avdelinga: 

Grønebakkane bustadar yter heildøgns omsorgs tenester til 14 personar med psykisk utviklingshemming og ulike bistandsbehov. Grønebakkane ligg i Skogsvåg  med gangavstand frå Skogsvåg bussterminal. 

Vi har som målsetting å bidra til at den einskilde bebuar har ein aktiv og meiningsfull kvardag kor trivsel, sjølvråderett og meistring er viktig. Vi er ein tverrfagleg personalgruppe med vernepleiarar, sjukepleiarar, anna høgskuleutdanna, helsefagarbeidarar, barne og ungdomsarbeidarar og assistentar. 

Arbeidsoppgåver: 
 • Miljøarbeid/dagleg oppfølging 

 • Medisinsk oppfølging 

 • Medikamenthandtering 

 • Arbeid etter kap.9 

 • Samarbeid med pårørande og andre samarbeidspartnarar 

 • Tverrfagleg samarbeid internt og eksternt 

 • Dokumentasjon 

Kvalifikasjonar:  
 • 3-årig helse og sosial høgskuleutdanning, fortrinnsvis vernepleiar / sjukepleiar 

 • Gode norsk kunnskapar, skriftleg og munnleg 

Ønskjeleg med: 
 • Erfaring frå brukargruppa 

 • Erfaring med åtferd som utfordrar 

 • Førarkort klasse B 

Personlege eigenskapar: 
 • Være fleksibel og oppteken av å finne løysingar 

 • Evne til å arbeide målretta og strukturert, sjølvstendig og i team 

 • Respekt og engasjement for brukargruppa 

 • Taklar hektiske og fysisk utfordrande situasjonar 

 • Ha ønske om faglege utfordringar 

 • Personleg eigenheit er ein føresetnad og vil vektleggjast særleg 
Anna: 
 • Gyldig politiattest må førevisast dersom ein blir tilsett 

 • Årsplan på 52 veker med ulike arbeidstidsordningar. Turnusen flest vakter inntil 13,5 timar. Langvakt 4. kvar helg. 

 • Stillinga er fortida i Grønebakkane 

 • Stillinga er ledig frå dags dato 

Vi tilbyr: 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 

Kontakt: 
 
Einingsleiar Kristin Straume telefon 99 79 95 26 

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.