Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvam Herad i Brønnøysund

Miljøarbeidarar - bufellesskap Øystese

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du engasjert, initiativrik og trygg? Då kan du vera den me søkjer etter.

Me har ledig 2 årsvikariat som miljøarbeidar i bufellesskap Øystese frå snarast. Arbeid i todelt turnus der flest vakter er seinvakter og med arbeid 3. kvar helg. Det er god moglegheit for stillingsauke.

Me ønskjer å bidra til at:

 • tenestemottakarane kan oppretthalda god livskvalitet
 • ha gode relasjonar til dei rundt seg
 • ta del i meiningsfullt arbeid og aktivitet.

Bufellesskap Øystese har eit godt arbeidsteam med erfaring og utdanning på tvers av ulike fagkompetansar. Gruppa gjev tjeneste til personar i 5 ulike bufellesskap. Saman skal me gje bebuarane våre den beste plass å vera. Du vil møta mottakarane i alle aspekt av livet; på jobb, skule og i heimen, til kvardag og til fest, i gode og i dårlege dagar. Mykje av arbeidet vårt foregår i team.

Arbeidsoppgåver

 • Oppfølging av kvar enkelt bebuar sitt behov for hjelp og omsorg
 • Ta del i dagleg drift av bufellesskap og heimetenester til menneske med utviklingshemming
 • Samarbeid med interne og eksterne støtteapparat
 • Legemiddelhandtering
 • Primærkontaktansvar
 • Bidra i målretta miljøarbeid og dokumentasjon

Kvalifikasjonar

 • Me ønskjer oss medarbeidarar med god fagkompetanse og eit sterkt engasjement.
 • Norsk autorisasjon som har helsefagarbeider eller fagbrev som barne - og ungdomsarbeider.- det er også mogleg for andre å søkje med relevant erfaring/ utdanning.
 • Førarkort klasse B
 • Vera ein solid fagperson som bidreg til utviklinga av eit godt arbeids- og fagmiljø
 • God skriftleg framstillingsevne og kommuniserer tydeleg
 • Lærlingar som brenn for dette feltet og får autorisasjon sommeren 2023 oppmodast også til å søkja
 • Alle som yt tenester etter helse og omsorgstenestelova skal levera politiattest før tiltreding, jf. helse og omsorgstjenestelova § 5-4 og helsepersonellova § 20a.

Personlege eigenskapar

Me ynskjer oss deg som har:

 • gode relasjons- og og kommunikasjonsevner
 • formell kompetanse og relevant erfaring innan fagfeltet
 • evne til arbeida med målretta miljøarbeid, er systematisk og ryddig som person
 • gjennomføringsevne og vilje til jobba aktivt i forhold til å fremja sjølvbestemming og meistring hjå brukar
 • gode haldningar, god lagspelar og kollega

Vi tilbyr

 • Spanande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • Eit godt og inkluderande fagmiljø
 • Tverrfagleg samarbeid
 • Løn etter gjeldande tariffavtale og lokalt lønssystem
 • Gode offentlege pensjons- og forsikringsvilkår

Generell informasjon

Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

Kvam herad ønskjer å inkludera og leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Ved tilsetjing skal det leggast fram vitnemål og attestar.

 

Stillingsannonse i Hordaland Folkeblad
 • Ditt lokale arbeidsmarked
 • Del annonsen i eget nettverk
 • Over 100.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
Legg ut jobbannonse