Ledig stilling

Stavanger Kommune

Marinbiolog/naturforvalter

Idrett og utemiljø er kommunens fagavdeling for forvaltning, utvikling, bestilling og drift og vedlikehold av kommunale parker, friområder, naturområder, aktivitetsområder, utendørs idrettsanlegg og uteområder ved kommunale bygg, kommunale veier og torg.

Stavanger kommune har siden kommunesammenslåing fått et betydelig større sjøareal. For å kunne forvalte disse arealene på en faglig god måte ser vi behov for en marinbiolog.

Stillingen som marinbiolog er lokalisert i seksjon park og natur som består av 14 forvaltere med tverrfaglig bakgrunn og erfaring. Vi har ansvar for blant annet friområder, parker, trær, lekeplasser, nærmiljøanlegg, naturområder, og uteområder ved skoler, barnehager og formålsbygg.  Arbeidsmiljøet er preget av godt humør og vilje til å finne løsninger sammen. Vi har tett dialog med entreprenører, publikum, frivillige og andre etater for å skjøtte parker, friområder, aktivitetsarealer og bytrær på en best mulig måte.


Vi søker etter en engasjert, resultatorientert medarbeider som vil arbeide sammen med oss for et godt miljø, både på land og i vann, i kommunen.

Arbeidsoppgaver:

 • Fag- og forvaltningsansvar for marine arter og tiltak i sjø.
 • Forvaltning som innebærer bl.a. saksbehandling knyttet til tiltak i sjø, oppfølging av fremmede arter, ivareta grunneierinteresser i kommunale arealer, arbeid med fredningsområder for hummer, følge opp forvaltningsplaner, verneinteresser og marint biologisk mangfold.
 • Utvikling av indikatorsett knyttet til tilstand for naturtyper i sjø og overvåking av disse.
 • Rapportering på indikatorer innen fagområdet til kommunens klima- og miljøavdeling.
 • Kvalitetssikring og innspill til nasjonale og regionale overvåkingsprogram.
 • Igangsetting og oppfølging av arbeid med marin kartlegging.
 • Oppfølging av seksjonens ansvarsområder i kommunens havbruksplan.
 • Kontakt med andre offentlige aktører som for eksempel Havforskningsinstituttet, Statsforvalteren og Rogaland fylkeskommune.
 • Dialog med forurensningsmyndighet i kommunen og samarbeid om sjøbunnsanering.
 • Saksbehandling av ulike publikumshenvendelser.
 • Det kan være aktuelt å delta i vaktordning for skadd vilt.
 • Det kan være aktuelt med andre oppgaver innen natur- og viltforvaltning

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor/master i marinbiologi eller lignende relevante fagfelt. Annen utdanning og realkompetanse innenfor oppgavene kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Dette gjelder ikke for søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper:

 • Du er engasjert, strukturert og resultatorientert.
 • Du er fleksibel og kan samarbeide på tvers av fagområder, både internt og eksternt.
 • Du jobber selvstendig og beslutningsdyktig, og tar ansvar for egne arbeidsoppgaver.
 • Du trives med å jobbe i et tverrfaglig team.
 • Du trives i et aktivt og travelt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Gode arbeidsbetingelser og et godt arbeidsmiljø i et tverrfaglig kollegium.
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innen park- og naturforvaltning med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Kompetanseutvikling.
 • Vi har fleksibel arbeidstid og gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Mulighet for HjemJobbHjem-ordning.
 • Stillingskode 853000.
 • Lønn etter avtale.