Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering - Rus- og avhengighetsmedisin 

Offentlig forvaltning

Klinikk for psykisk helse og rus består av psykiatrisk avdeling Blakstad, DPS Bærum, DPS Asker, DPS Drammen, DPS Kongsberg, DPS Ringerike, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og Forsknings- og utviklingsavdelingen. Klinikken er blant de største i landet, og kjennetegnes ved at den er utviklingsorientert og faglig ambisiøs.

Vår visjon er å bringe psykisk helsevern og rus- og avhengighetsbehandling ett skritt videre. Vi anser våre medarbeidere som klinikkens viktigste ressurs. Vårt mål er å kunne spille hverandre gode, vise åpenhet, møte hverandre som unike, ansvarlige og effektive behandlere og kollegaer.

Vi lyser nå ut en fast stilling som lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA). 

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) består av 5 seksjoner; 2 avgiftningsseksjoner, 2 behandlingsseksjoner og LAR. Vi arbeider etter prinsippene for tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusavhengige. ARA samarbeider tett med klinikkens øvrige avdelinger for voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, samt Manifestsenteret. 

Manifestsenteret er en ideell stiftelse og har gjennom 20 år utviklet en unik erfaring og kompetanse innen utredning og frivillig døgnbehandling av pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet. Senteret er godkjent som utdanningsinstitusjon for leger i spesialisering i RAM innen TSB. Gjennom dette samarbeidet kan vår klinikk tilby gjennomføring av hele utdanningsløpet i rus- og avhengighetsmedisin. Hos oss vil du få gode muligheter for læring og utvikling av bred kompetanse inne fagfeltet. For beskrivelse av utdanningsvirksomheten og de ulike avdelingene se: https://vestreviken.no/fag-og-forskning/utdanning-og-kompetanse/leger-i-spesialisering-lis/utdanningsplan-for-spesialiteten-rus-og-avhengighetsmedisin#beskrivelse-av-enheten-og-dens-arbeid-med-utdanning.       

Den som ansettes får sitt ansettelsesforhold på klinikknivå, men vil ha sine arbeidssteder i ulike seksjoner i avdelingen og ved Manifestsenteret. I klinikken er det etablert en sentral rotasjonsordning, der man årlig søker å legge til rette for flytting mellom arbeidsstedene slik at kandidaten får tellende tjeneste etter ønske og så raskt som mulig. For denne stillingen vil første tjenestested være ARA Drammen. ARA Drammen er en sengepost med 12 plasser for avgiftning og kartlegging av behandlingsbehov. Pasientgruppen består av tungt belastede rusavhengige, ofte med psykisk tilleggsproblematikk. Det er tidvis høyt tempo og et mangfold i arbeidsoppgaver. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, somatiske sykehusavdelinger og kommunal helse- og sosialtjeneste.

Tentativ plan for gjennomføring av utdanningsløpet med spesifisert sted og tid for tjeneste inngås ved ansettelse, og vil være en del av arbeidsplan. Vakt følger tjenesteplan på hvert arbeidssted.

Ved tilsetting av interne søkere i de faste stillingene, kan det bli ledige vikariater.

Alle søkere må søke elektronisk.     

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter med rus- og avhengighetslidelser med veiledning fra overlege
 • I seksjonene vil LIS få ansvar for pasientbehandling med veiledning fra overlege
 • Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere for å fremme et best mulig pasientforløp
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for leger, studenter og andre yrkesgrupper
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner:

 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Solide kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk), både muntlig og skriftlig
 • Søkere må ha fullført norsk turnustjeneste/LIS1 tjeneste      

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Medisinskfaglig reflektert med gode fagkunnskaper
 • Strukturert, fleksibel og innsatsvillig
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø           

Vi tilbyr:

 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin innen en femårsperiode
 • Rotasjon mellom de respektive avdelinger i hht. utdanningsplan
 • Klinisk veiledning
 • Fordypningstid 4 timer pr. uke
 • Internundervisning 2 timer pr. uke med landets fremste fagfolk innen sine felt  
 • En utfordrende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø, med en tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning 
 • Gode velferdstilbud, blant annet tilgang på subsidierte ferieboliger i innland og utland
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Det vises til offentlighetsloven § 25