Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Lege i spesialisering

Offentlig forvaltning

Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Innlandet (Hedmark og Oppland) innen somatikk, psykisk helsevern og rusomsorg. Som ett av landets største helseforetak, med 9000 ansatte, er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 650 ansatte og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år. Divisjonen er inne i en prosess med særlig vektlegging av videreutvikling av desentraliserte tjenester i Innlandet.

BUP Lillehammer/Otta er en poliklinisk enhet med klinikker på Lillehammer og Otta. Enheten ligger inn under avdelingen BUP Innlandet. Vi har 35 fagstillinger som utgjør et sterkt fagmiljø og har en kultur preget av samarbeid både innad og ut til naturlige samarbeidspartnere. De ansatte er en god blanding av forholdvis nyansatte og erfarne klinikere. Arbeidsmiljøet er positivt, entusiastisk og engasjerende. Enheten har, i tillegg til LIS, 3 overlegestillinger som er besatt.

BUP Lillehammer/ Otta har ledig fast stilling for 2 leger i spesialisering med oppstart etter avtale

De som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kvalifikasjoner:

Lege med autorisasjon. 

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en person som er interessert i fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri. Må ha gode samarbeidsevner og evne til å få en god relasjon til barn, unge og deres familier

Vi tilbyr:

Et inspirerende, kompetent og trivelig miljø

Stillingen som LIS er godkjent med inntil 3 års tellende tjeneste i henhold til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri

SIHF vil legge til rette for annen nødvendig tjeneste på veg mot spesialiteten. All tjeneste kan gjennomføres i SIHF

BUP Lillehammer/Otta inngår som en av enhetene i avdelingen BUP Innlandet. Vi har et eget introduksjonsprogram for LIS.  Dette skal bidra til at du som LIS raskt kommer inn i arbeidet i BUP (Barn og unges psykiske helse). Det er lagt vekt på mester/svenn opplæring. Du vil få være med overlege eller andre erfarne klinikere i konkrete saker. Du vil få veiledning individuelt i relasjon- og klinisk kompetanse som starter umiddelbart, gruppeveiledning ca hver måned med alle LIS (ca 10 stk). Du vil delta i ukentlige legemøter og andre fagdager.
Ledelsen tilrettelegger spesielt for at du skal oppnå dine læringsmål ved å delta i våre generelle utrednings og behandlingsteam, inklusiv team for: Sped og småbarn, spiseforstyrrelser og nevropsykiatri.
 
Utdanningen er optimalt tilrettelagt mht rotasjon til ulike praksisplasser, uten unødig venting for å fullføre spesialiteten.
Alle LIS har anledning til å delta i Regionale kurs, Nasjonale kurs samt å fordype seg i terapeutisk metode.
Vi har et aktivt forskningsmiljø. Av pågående prosjekter kan vi nevne forskning på søskengrupper SIBS, 10 års oppfølgingsstudie på nevrotilstander Line- up studien, forskning innen VR teknologi, simuleringstrening (SIM) og bruk av videokonferanse i pasientbehandling.
Vi er i gang med å ta i bruk nye muligheter innen e-helse og ny teknologi innen utredning, behandling, kommunikasjon og utdanning.

Tjenestepensjonsordning i i Kommunal Landspensjonskasse (KLP)

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.