Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Ledig 100 % avtalehjemmel i psykiatri i Helse Sør-Øst, lokalisert til Lillestrøm

Offentlig forvaltning

Avtalespesialistene er legespesialister og spesialister innen psykologi som har driftsavtale med det regionale helseforetaket. Det er ca. 950 avtalespesialister som har avtale med Helse Sør-Øst RHF og de står for en stor del av den polikliniske virksomheten i regionen.  Avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister.
 
Avtalespesialistene skal bidra til å
oppfylle sørge- for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF. Det innebærer bl.a. at avtalespesialisten skal foreta undersøkelser, diagnostikk og behandling i samsvar med regionale og nasjonale mål og prioriteringer og lovverk. I sørge- for ansvaret er det og en forventning at avtalespesialist skal bidra til å redusere ventetider ved aktuelt helseforetak/sykehus.  

Arbeidsoppgaver:

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse. Praksisen er lokalisert til Depotgata 20, Lillestrøm.
 
Betingelser for overdragelse av hjemmel avtales med nåværende innehaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.
 
Full avtale forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid i 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis.  

Kvalifikasjoner:

 • Det forutsettes samarbeidsavtale mellom avtalespesialisten og relevant HF samt andre institusjoner som bidrar til å oppfylle RHF sørge- for ansvar jf. Rammeavtalen §1.3. Sentralt i samarbeidet er faglig utvikling, prioritering og ventetider. 
 • Avtalespesialisten skal forholde seg til krav til IKT som er hjemlet i lov, forskrift og til enhver tid gjeldende avtaleverk. 
 • Databasert pasientadministrativt system og tilkopling til Norsk Helsenett forutsettes ved oppstart. 
 • Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR). 
 • Avtalespesialisten skal drive bred poliklinisk virksomhet, herunder undersøkelser, diagnostikk og behandling i henhold til regionale og nasjonale mål og prioriteringer, samt til enhver tid gjeldende lovgivning.  

Personlige egenskaper:

 • Bred poliklinisk erfaring og kompetanse innen migrasjonshelse og interkulturell psykologi vil bli vektlagt. Søkere bør ha min. to års poliklinisk erfaring med allmennpsykiatriske lidelser, og det er ønskelig med videreutdanning.
 • Avtalespesialisten skal bidra til gode pasientforløp, med vekt på terapier som bidrar til kort ventetid 
 • Søker må ha evne og vilje til tverrfaglig samarbeid. Det forutsettes et nært samarbeid med den øvrige helsetjenesten, blant annet i forhold til prioritering av pasienter.  
 • Det forutsettes god utrednings- og behandlingskompetanse. 
 • Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. 
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege, og norsk spesialistgodkjenning. 
 • Avtalespesialisten må beherske norsk både muntlig og skriftlig. 

Vi tilbyr:

Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. 
 
Felles henvisningsmottak i psykisk helsevern er under innføring i Helse Sør-Øst, se www.helse-sorost.no for mer informasjon.
Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse. 
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nr., dato for norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer –Legg ved HPR»