Leder forvaltningskontoret

Røros kommune

Kort om stillingen

Vi har en ledig stilling som leder av forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester. Arbeidet i stillingen består av å lede forvaltningskontoret, være personalansvarlig for forvaltningskontorets ansatte og saksbehandle på forvaltningskontorets saksområde.

Om oss

Forvaltningskontoret for helse- og omsorgstjenester tar imot henvendelser om alle typer helse- og omsorgstjenester. Avdelingen gir informasjon, behandler søknader, utreder saker og fatter vedtak. Forvaltningskontoret er også kommunens koordinerende enhet og har et overordnet ansvar for arbeid med individuell plan og koordinatorer. Virkeområdet er bredt, og stiller store krav til tverrfaglig samarbeid. Forvaltningskontoret har 2,5 årsverk fordelt på 3 stillinger.

Forvaltningskontoret er organisatorisk plassert i kommunedirektørens stab, og rapporterer til kommunalsjef for helse og omsorg. Stabsfunksjonen kjennetegnes av bred tverrfaglighet med fagområder som blant annet økonomi, IT og HR, samt andre enkeltfunksjoner som omhandler blant annet klima, samisk språk, kommunikasjon, verdensarv og folkehelse.

Kvalifikasjoner
 • Det er krav om minimum 3åring bachelorgrad med helse- eller sosialfaglig bakgrunn. Særlig relevant arbeidserfaring kan erstatte krav til formell utdanning

 • Det er ønskelig med videreutdanning innen helserett eller tilsvarende

 • Det er krav om relevant arbeidserfaring innen helse og omsorg.

 • Det er ønskelig med erfaring innen personalledelse og erfaring med forvaltning og saksbehandling

 • Det er krav om grunnleggende datakunnskaper

 • Det er ønskelig med kjennskap til fagsystemet Gerica

 • Det er krav om gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

 • Det er krav om førerkort klasse B

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for rollen.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

Leder for Forvaltningskontoret / koordinerende enhet skal:

 

 • sikre god saksbehandling og riktige vedtak om helse- og omsorgstjenester
 • legge til rette for et godt samarbeid med tjenesteutøverne til beste for pasient og bruker

 • bidra til god ressursutnyttelse i helse- og omsorgstjenestene

 

 

 • bidra til sikre tverrfaglig samarbeid og koordinerte tjenester for dem som trenger det

 • legge til rette for samarbeid med brukerorganisasjoner, interne og eksterne samarbeidspartnere

 • ha personalansvar for ansatte i forvaltningskontoret

 • fatte vedtak om helse- og omsorgstjenester som krever enkeltvedtak, enkeltvedtak kan kreve samarbeid mellom ulike tjenester.

 • delegere myndighet til å fatte enkeltvedtak videre til saksbehandlere i kontoret

 • ha overordnet ansvar for at all saksbehandling skjer i henhold til aktuelt lovverk, lokale retningslinjer og innenfor rammene av myndighet delegert fra kommunedirektøren.

 • legge til rette for godt samarbeid med tjenesteutøvende enheter og bidra til tverrfaglig samarbeid

 • ha overordnet ansvar for oppgaver knyttet til koordinerende enhet, habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, ansvarsgrupper, individuell plan og koordinator

 • være saksbehandler i Forvaltningskontoret helse- og omsorgstjenester / koordinerende enhet i henhold til funksjonsbeskrivelse for saksbehandler

 

 

Personlige egenskaper

Av personlige egenskaper vil det bli lagt stor vekt på:

 • selvstendighet

 • fleksibilitet og løsningsorientering

 • god refleksjonsevne

 • gode samarbeidsegenskaper

 • Godt humør og "stå-på" vilje

Vi kan tilby
 • godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

 • lønn etter kvalifikasjoner

 • kommunal avtale med treningssenter for faste stillinger

 • konkurransedyktig pensjonsordning

 • vi kan være behjelpelig med å finne bolig til tilflyttere

Hvordan søker du?

Søknad sendes gjennom vårt elektroniske søknadssystem, les mer om dette på kommunens nettside under «Ledige stillinger». CV og søknad skal fylles ut direkte i systemet, ikke kun legges ved som vedlegg. Relevant dokumentasjon som arbeidsattester, vitnemål o.l. skal legges ved i søknaden. Dersom du ikke har mulighet til å legge ved dokumentasjon elektronisk, ber vi at du tar den med til eventuelt intervju. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkere kan offentliggjøres, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkere vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Røros kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.