Ledig stilling

Øygarden kommune

Lærlingar helsearbeiderfaget

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Lærlingar i helsearbeidarfaget

I Øygarden kommune har vi trygge og gode arbeidsstader. Lærlingane våre får variert og god opplæring, dyktige rettleiarar, nettverksmøte og fagdagar.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Helsefaglegeoppgåver som pleie, stell, aktivisering og sosialisering

 

Kvalifikasjonar:

Det krevjast:

 • Fullført og godkjent eksamen VG1, helse og oppvekstfag og VG 2, helsearbeidarfaget
 • Politiattest

 

Øygarden kommune tek også inn lærlingar med full opplæring i bedrift. Det vil seie at:

 • Søkjarar med vg 1 kan bli vurdert
 • Vaksne som har erfaring frå helse-/omsorgssektoren kan også vere aktuelle

 

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsmedviten
 • Open og ærleg
 • Pliktoppfyllande
 • Motivert og engasjert i faget
 • Sjølvstendig
 • Initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Empatisk og omsorgsfull
 • Fleksibel og tilpassingsdyktig

 

Kontakt:

Nina Høiem, tlf 56161647/95066701, e-post: nina.hoiem@oygarden.kommune.no

 

Øygarden kommune ynskjer eit arbeidsmiljø preget av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å tilretteleggja arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vil det setjast opp ei offentleg søkjarliste innehaldande namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bede om ikkje å førast opp på søkjarlista. Dersom anmodningen ikkje vert teke til følgje vil søkaren varslast om dette.