Ledig stilling

Trondheim Kommune

Lærer i nordsamisk

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Trondheim kommune er det fra 1. august 2024 ledig to faste 100 prosent stillinger som lærere i nordsamisk.

Stillingene er for tiden tjenesteplassert ved Hansbakken skole. Det er to lærere i Trondheim kommune som har ansvar for stedlig undervisning. Vi leter etter deg/dere som er motiverte for denne svært spennende og viktige stillingen!

Trondheim kommune har skoleåret 2024-2025 ca. 40 elever fordelt på 1.-10.trinn som har behov for opplæring i nordsamisk som første- eller andrespråk. 

Hansbakken skole er en nyetablert barneskole på østsiden av Trondheim, og vi tok i mot våre første elever ved skolestart 2016. Ved skolestart til høsten, har vi ca. 200 flotte elever. Tilsatte lærere tar del i kommunens kompetanseutvikling og møtevirksomhet. Dokumentasjon på utdanning og tidligere arbeidserfaring vedlegges søknaden.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldende lov og avtaler. Gyldig politiattest fremlegges ved tilsetting.

Tråante/Troandin suohkanis lea borgemánu 1. beaivvi 2024 rájes guokte (2) rabas fásta 100 % virgi davvisámegiela oahpaheaddjin.

Virggiid bargosadji lea dán áigge Hansbakken skuvllas. Trondin suohkanis leat guokte oahpaheaddji geain lea ovddasvástádus báikkálaš oahpahussii. Mii ohcat du/dutno geat leahppi áŋgirat miellagiddevaš ja dehálaš virgái! 

Troandin/Tråante suohkanis leat skuvlajagis 2024-2025 birrasiid 40 oahppi 1.-10. cehkiin geat dárbbašit oahpu davvisámegielas vuosttaš- dahje nubbingiellan.
Hansbakken skuvla lea ođđa mánáidskuvla nuorttageahčen Troandin gávpoga, ja vuosttaš oahppit álge dohko 2016 čavčča. Go skuvla álgá dán čavčča, de leat mis sullii 200 fiinna oahppi. Virgáduvvon oahpaheaddjit servet suohkana gelbbolašvuođaovdánahttimii ja čoahkkimiidda. Oahppoduođaštusat ja duođaštusat ovdalaš bargguin galget čuovvut ohcama.

Virgádeapmi dáhpáhuvvá gustovaš lágaid ja soahpamušaid vuođul. Gustovaš politiijaduođaštus addojuvvo virgádeami oktavuođas.

Bargoaddi: Trondheim kommune
Báiki: Hansbakken skole
Virgenamahus: Oahpaheaddji
Virgedilli: Fásta
Virgeproseanta: 100
Virggit: 2
Álgin: 1.8.2024

Kvalifikasjoner:

 • Relevant faglig, pedagogisk og språkkompetanse som beskrevet på Udir
 • Søker må ha min. 30 studiepoeng i nordsamisk, men det er også mulig å søke om utdanningsstipend
 • Undervisningskompetanse i flere fag er en fordel
 • Gjerne godkjent undervisningskompetanse for 1.-10.trinn

  Gelbbolašvuohta
 • Relevánta fágalaš, pedagogalaš ja giellagelbbolašvuohta nugo Udir válddahallá
 • Ohccis ferte leat unnimusat 30 oahppočuoggá oahppu davvisámegielas,  muhto lea vejolaš ohcat stipeandda gazzat lassi oahpu
 • Oahpahusgelbbolašvuohta eanet fágain lea ovdamunnin
 • Galggašii áinnas leat dohkkehuvvon 1.-10. ceahkis oahpahangelbbolašvuohta

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en trygg og selvstendig lærer som tør å ta initiativ
 • En god relasjonsbygger med praktisk tilnærming til undervisning
 • Samarbeidsvilje og fleksibilitet er egenskaper som blir vurdert ved tilsetting

  Persovnnalaš iešvuođat
 • Mii ohcat oadjebas ja iešheanalaš oahpaheaddji gii duostá ieš hutkat
 • Mii ohcat olbmo geas leat buorit relašuvdnahuksenattáldagat ja praktihkalaš lahkoneapmi oahpahussii
 • Ovttasbargodáhttu ja fleksibilitehta leat iešvuođat mat deattuhuvvojit virgádeamis

Vi tilbyr:

 • En ny og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å utvikle et sterkere læringsmiljø i/på samisk i Trondheim på alle trinn i opplæringsløpet
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

  Mii fállat
 • Ođđa ja gelddolaš virggi mas leat iešguđetlágan bargodoaimmat
 • Fátmmasteaddji bargobiras
 • Vejolašvuohta ovdánahttit nannoset oahppanbirrasa sámegielas/sámegillii Troandimis buot oahppomannolaga dásiin
 • Bálkká guovddáš šiehtadusaid ja Troandima báikkálaš šiehtadusaid mielde