Ledig stilling

Øygarden kommune

Lærarstillingar barneskular i Øygarden kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygarden kommune har 20 grunnskular, fordelt på 16 barneskular og 4 ungdomsskular. I tillegg kjem vaksenopplæringa og morsmålsopplæring/ tospråkleg faglærarar.

Det nye bymiljøet veks fram, med kystkulturen som ein naturleg del. Dette gjer kommunen til ein attraktiv arbeidsplass og ein spennande arena for næringslivet. Vi treng fleire engasjerte medarbeidarar som er oppteken av forbetring, fellesskap og fagkompetanse.

Skulane i Øygarden arbeider målretta for å skape skulekvardagar der elevane opplever meistring og lærelyst, - og samstundes ruste dei til å møta framtidas utfordringar. Utvikling av lærelyst legg til grunn livslang læring. Oppleving av meistring gjev mot til å gå laus på stadig nye utfordringar, fagleg og sosialt.

Dei næraste åra vil Fagfornyinga stå sentralt. Skulane i Øygarden er vi derfor spesielt oppteke av utviklingsområde knytt til vurderingspraksis, djupnelæring, elevinvolvering og inkluderande læringsfellesskap.

Vi har ledig fleire lærarstillingar på barnetrinnet (1. – 7. klasse) for fast tilsetting og vikariat, heile stillingar og delstillingar i skulane for skuleåret 2023/24.

Skular med ledige stillingar (andre skular kan kome til):

Brattholmen skule: Barneskule 1-7 og SFO.
Tlf. 55 09 75 00. Rektor Ingvild Blom.

Foldnes skule: Barneskule 1-7 og SFO.
Tlf. 55 09 69 50. Rektor Ragnhild Magerøy
Tlf. 56 12 25 02. Rektor Linda Selheim.

Stranda skule: Barneskule 1-7 og SFO
Tlf. 56 12 25 42 . Rektor Christel L. Brown.

Tjeldstø skule: Barneskule 1-7 og SFO.
Tlf. 56 38 55 00. Rektor Linda Færestrand.


Ulveset skule: Barneskule 1-7 og SFO,
Tlf. 56 31 29 30. Rektor Cecilie Dahl.

Ågotnes skule: Barneskule 1-7 og SFO.
Tlf. 55 09 78 00. Rektor Tore Foldnes.


Arbeidsoppgåver

 • Undervisning på 1. – 7. trinn

Kvalifikasjonar

 • Grunnskulelærarutdanning for 1. - 7. trinn eller 5.-10.trinn
 • Allmennlærarutdanning 1. - 10. trinn
 • Bachelorutdanning innan relevant fagområde eller annan godkjent lærarutdanning kan vurderast
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg
 • Kompetanse i -og erfaring med digital undervisning

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følgjer forskrift til opplæringslova kapittel 14.

Vi ønskjer oss lærarar som

 • Har eit positivt elevsyn og er oppteken av barn og unges læring og utvikling
 • Vil bidra til eit godt læringsmiljø
 • Kan påta seg kontaktlærarfunksjonen
 • Bruker IKT som et naturleg verktøy i undervisninga, i samarbeid med kollegaer og føresette
 • Er gode klasseleiarar
 • Er fleksible og har gode samarbeidsevne
 • Vil bidra til eit godt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • IA verksemd
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Interessante utfordringar
 • Høve til fagleg og personleg utvikling

 

Øygarden kommune ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre medarbeidarar i størst mogleg grad skal spegla mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Som IA-verksemd ønskjer kommunen å leggja til rette for arbeidsforholda dersom du har behov for det.

Etter utløpet til søknadsfristen, vert det sett opp ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar, kan verta offentlege sjølv om søkjaren har bedeom ikkje å vert ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, vert søkaren varsla om dette.Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal takast til følgje, skal det leggjast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.