Kultur, Kulturarv, bygg og landskap - Rådgiver (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Seksjon for Kulturarv, enhet for bygg og landskap har behov for en 100% vikar som rådgiver fra 1. september 2021.

Om enheten

Seksjon for kulturarv skal ivareta fylkeskommunens rolle som regional kulturminnemyndighet. I dette ligger å ivareta regionale og nasjonale kulturminneinteresser, gi kulturminnefaglig rådgivning til kommuner og eiere, drive formidling, kunnskapsbygging og utviklingsarbeid basert på kulturarven. Seksjonen har et særskilt ansvar for automatisk fredete kulturminner, forskriftsfredete og vedtaksfredete bygninger. Fylkeskommunen skal ivareta kulturarven både i et utviklings- og verneperspektiv. Seksjonen samarbeider tett med statlige og regionale myndigheter, kommunene, museene, eiere og frivillig sektor. Gjennom regionreformen er fylkeskommunen gitt nye oppgaver på kulturarvfeltet. Seksjonen har i dag 29 fast ansatte som danner et bredt kulturminnefaglig miljø.

Seksjonen er delt i to enheter, en for arkeologi og en for bygg og landskap. Enhet for bygg og landskap jobber med oppfølging av freda og verneverdige bygg, anlegg og fartøy hovedsakelig fra nyere tid, verdiskapings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturhistoriske landskap og samarbeid med regionens museer.

Vi søker deg som

 • har solid fagkunnskap innen planlegging, kulturminnevern og antikvarisk bygningsvern
 • er systematisk, effektiv, initiativrik og løsningsorientert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • er selvstendig, men jobber også godt i team
 • har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • godt og utviklende fagmiljø
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • stillingene er hovedsakelig knyttet til arbeid med nyere tids kulturminner (etter 1537)
 • et vikariat til 31.01.2022
 • tiltredelse så snart som mulig

Arbeidsoppgaver

 • oppfølging av kulturminneinteresser i plan- og byggesaker knyttet til nyere tids kulturminner
 • deltagelse i seksjonens arbeid med veiledning og utviklingsoppgaver knyttet til bygningsvern og kulturlandskap
 • saksbehandling av fredningssaker og dispensasjonssaker
 • øvrige arbeidsoppgaver som inngår i seksjonens ansvarsfelt, bla. som følge av oppgaveoverføring fra Riksantikvaren

Ønskede kvalifikasjoner

 • universitets- eller høgskoleutdanning av høyere grad innenfor fag som er relevant for kulturminnevernet (arkitektur, kulturminneforvaltning, sivilingeniør/master i teknologi med fordypning innen kulturminnefaglige, relevante fagområder, kulturhistorie, kunsthistorie, landskapsarkitektur)
 • erfaring fra kulturminnefaglig arbeid og saksbehandling fra offentlig forvaltning er ønskelig
 • god innsikt i relevante lovverk som kulturminneloven og plan- og bygningsloven
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • førerkort for bil

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.