• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  Leikanger
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Leikanger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3966139
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune

Kommunalsjef oppvekst

Sogndal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kommunen som skal bli best på oppvekst, søker kommunalsjef  

 

Vil du vera med oss i utviklinga av Sogndal kommune? Ein kommune i vekst og med ein oppvekstsektor i rivande utvikling. Dei som veks opp i Sogndal, skal veksa opp som trygge og aktive barn og unge med meistringsglede.  

 

Oppvekstsektoren består av barnehagar, skular, vaksenopplæring, Kringsjå leirskule, Sogn PPT, Sogn barnevern, helsestasjon- og jordmortenesta og ungdomsavdelinga. Kommunalsjefen har personalansvar for to assisterande kommunalsjefar som tek i vare barnehageog skuleeigarrolla. I tillegg ligg leiarane for støttetenestene direkte under kommunalsjefen. Som stabsressurs ligg kommunepsykolog, barnehagemyndigheit og prosjektleiarar. Kommunalsjefen har ei nøkkelrolle i å sikra ei heilskapleg tilnærming til barn og unge sin oppvekst i Sogndal kommune.  

 

Verdiane til Sogndal kommune er samskapande – open – god – nysgjerrig, og den nyleg vedtekne samfunnsplanen til kommunen har vedteke best på oppvekst som eit av fem prioriterte satsingsområde. Kommunalsjefen vil få som hovudoppgåve å følgja opp dette. Du kjem inn i eit god gruppe både i leiargruppa til kommunedirektøren og i oppvekstteamet, der du får høve til å påverka ein regionsenterkommune med ambisjonar.  

 

Arbeidsoppgåver: 

 • fagleg, økonomisk og administrativ leiing av sektoren 

 • styring, samordning og utvikling av tenestene i sektoren 

 • bidra til utvikling av kommunen samla sett 

 • representera kommunedirektøren i utval og andre politiske møteorgan 

 • utgreiingar og andre arbeidsoppgåver etter kommunedirektøren sine vurderingar 

 

Me stiller krav om 

 • relevant høgare utdanning, masternivå er ønskjeleg 

 • minst fem års relevant leiarerfaring  

 • dokumenterte resultat som leiar 

 

Du må ha 

 • god kunnskap og interesse for ansvarsområda lagt til stillinga 

 • interesse for og erfaring med strategisk plan- og utviklingsarbeid 

 • erfaring som kulturbyggar, endringsleiar og prosjektdrivar 

 • evne til å kommunisera godt skriftleg og munnleg 

 

Me ønskjer deg som 

 • er ein tydeleg leiar med stort engasjement, god til å formidlaforankra og få folk med på laget 

 • har analytiske evne, innbyr til tillit og er ein god sparringpartnar 

 • er eit førebilete i haldningar og kulturbygging 

 • er utviklingsorientert og nysgjerrig 

 • har rolleforståing for kva det betyr å arbeida i ein politisk styrt organisasjon 

 • har evne til å ta initiativ og arbeida sjølvstendig og målretta 

 

Det vil bli lagt stor vekt på søkjaren sine personlege eigenskapar. 

 

Me tilbyr 

 • eit inspirerande fagleg og sosialt miljø med spennande og utfordrande oppgåver, gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling og høve til å vere med å forme ein kommune i positiv utvikling og vekst.  

 • spennande og krevjande arbeidsoppgåver med stor grad av sjølvstende  

 • gode moglegheiter for eigen kompetanseutvikling 

 • gode pensjons- og forsikringsordningar og velferdsordningar 

 • lønn etter avtale 

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifiserte til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggja til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at ifølgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste, vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt EasyCruit. 

 
 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  15.08.2021
 • Sted:
  Leikanger
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Leikanger
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3966139
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune