Ledig stilling

Østre Toten kommune

Jordmor 50% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

BESKRIVELSE AV ARBEIDSSTEDET:

Jordmor er ansatt i Helsestasjonstjenesten i Østre Toten Kommune. Tjenesten er flerfaglig med 2 jordmødre, helsesykepleiere, sykepleiere med videreutdanning i psykiatri, helsesekretærer, barnevernspedagoger og lege. Kommunens psykolog har kontor i Helsestasjonstjenesten og er endel av fagmiljøet i tjenesten. Helsestasjonstjenesten er organisert som egen resultatenhet under kommunalsjefområde Oppvekst, sammen med Grunnskole, Barnehage, Barneverntjenesten, PPT og Læringssenter. Det samarbeides tett på tvers i sektoren. I tillegg er Psykisk helse og rus, fysio- og ergoterapitjenesten, fastlegene og RPH viktige samarbeidspartnere. Helsestasjonstjenesten er en tjeneste med høy faglig kompetanse med fokus på utvikling av tjenestetilbudet.

Vi har veiledningskompetanse i fht Cos - P, Marte Meo, emosjonsfokusert foreldreveiledning, kognitiv terapi, familieterapi og ICDP.   

Tilbud i helsestasjonstjenesten er:

 • Jordmortjeneste med svangerskap og barselomsorg
 • Helsestasjon for sped og småbarn
 • Skolehelsetjeneste i grunnskole og videregående
 • Familieteam
 • Helsestasjon for ungdom
 • Helsetjeneste for flyktninger og asylsøkere
 • Smittevern
 • Utenlandsvaksinering

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) er et satsningsområde i Østre Toten kommune. Målet er at barn, unge og deres foresatte, sikres en helhetlig og koordinert innsats, med fokus på hjelp som hjelper


FAKTA OM STILLINGEN: 

 • Svangerskapskonsultasjoner etter nasjonal faglig retningslinje, inkl hjemmebesøk etter fødsel
 • Samarbeid med fastlege, helsesykepleier og spesialisthelsetjenesten 
 • Ansvar for å arrangere foreldreforberedende kurs i samarbeid med øvrig personell i Helsestasjonstjenesten
 • Kursleder på foreldreforberedende grupper / kurs
 • Konsultasjoner i forbindelse med helsestasjon for ungdom (HFU)
 • Utarbeide prosedyerer skriftlig
 • Bidra i utviklingen av tjenestetilbudet i sin helhet

Det er til sammen 100% jordmorressurs i Østre Toten kommune, fordelt på 2 stillinger av 50%.


KVALIFIKASJONSKRAV TIL SØKER:
 

Må krav:

 • Autorisert jordmor
 • Beherske godt norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B

Ønskelige krav:

 • Erfaring fra føde / barsel
 • Erfaring fra kommunal svangerskap og barselomsorg
 • Annet helsefremmende arbeid blant gravide

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement, med evne og vilje til nytenking og kvalitetsutvikling              
 • Fleksibilitet med tanke på arbeidsoppgaver
 • Trives med arbeidsdager med mye aktivitet og tidvis stort arbeidspress
 • Trygg på eget fag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne og vilje til tverrfaglig samarbeid med annet personell innad i Helsestasjonstjenesten, andre aktuelle samarbeidspartnere i kommunen, samt spesialisthelsetjenesten.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

 

VI KAN TILBY:

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Fokus på utvikling av tjenestetilbudet 
 • Tilrettelegging av stilling for samtidig ansettelse i spesialisthelsetjenesten eller annet arbeidssted kan vurderes, dersom forenlig med hensynet til Helsestasjonstjenestens drift. 

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.