Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Inntakskoordinator, ABUP Kristiansand

Offentlig forvaltning

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

I Kristiansand er følgende stilling ledig:
1x100 % fast  stilling for inntakskoordinator. Tiltredelse snarest.

Inntakskoordinator vil være organisatorisk tilknyttet Familieenheten eller poliklinikken. 

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31,3 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er delt inn i 3 team som har ansvar for hvert sitt geografiske området i Vest-Agder. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.  

Familieenheten har 25 årsverk og tilbyr spesialiserte tjenester innen fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og består av familieteam, sped- og småbarns team og nevroteam.

Ta kontakt for mer informasjon.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede). 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging og vurdering av alle henvisninger til ABUP Kristiansand
 • Avklaringssamtaler og korttidsoppfølginger
 • Kontakt og samarbeid med alle andre ledd og nivåer i behandlingskjeden
 • Veiledningsarbeid til samarbeidspartnere, tett samarbeid med førstelinjetjenesten  
 • Bidra aktivt i forhold til videre utvikling av inntaksteamet
 • Inntakskoordinator skal ha ansvaret for kommunikasjon med teamledere og enhetsledere for å sikre god flyt mellom enheter og team
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme 

Kvalifikasjoner:

 • Psykologspesialist/ psykolog
 • Minimum helse- og sosialfaglig utdanning eller pedagogisk utdanning.  
 • Relevant videreutdanning eller master 
 • Godt kjennskap til arbeid med barn, ungdom og familier
 • Klinisk erfaring og faglig bredde
 • God forståelse av oppgavefordeling i helseforvaltningen, kjennskap til arbeid i både spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten
 • Stor rolleforståelse i grensesnittet pasientrettigheter/lovverk og organisasjon
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og et ønske om å arbeide i team 
 • Et ønske om å utvikle seg faglig og personlig
 • Evne til å arbeide strukturert og effektivt
 • Evne til å ta inn komplekse problemstillinger og gjøre vurderinger.
 • God arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring